Attiecināmās izmaksas:

 • izstādes reģistrācijas maksa;
 • nomas maksa par stenda konstrukciju un ekspozīcijas laukumu;
 • maksa par stenda noformējumu;
 • mārketinga pakalpojumu izmaksas (dalībnieka informācijas izvietošana izstādes katalogā, ar izstādi saistītā speciālā preses izdevumā, izstādes norises telpās/norises vietās);
 • izstādes organizatora noteiktās izmaksas, kā arī ar izstādi saistītā pakalpojuma sniedzēja papildpakalpojumu izmaksas (saistītās ar stenda un ekspozīcijas laukuma aprīkošanu);
 • pievienotās vērtības nodoklis atbilstīgām attiecināmajām izmaksām, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

Attiecināmās izmaksas:

 • viena kalendārā gada laikā viens gala labuma guvējs šai darbībai var saņemt atbalstu ne vairāk kā 2 reizes;
 • konferences/foruma reģistrācijas maksa (tai skaitā maksa par prezentācijas sniegšanu);
 • nomas maksa par stenda konstrukciju un ekspozīcijas laukumu;
 • maksa par stenda noformējumu;
 • mārketinga pakalpojumu izmaksas (dalībnieka informācijas izvietošana konferences/foruma katalogā, konferences/foruma speciālā preses izdevumā, konferences/foruma norises telpās);
 • konferences/foruma organizatora noteiktās izmaksas, kā arī ar konferenci/forumu saistītā pakalpojuma sniedzēja papildpakalpojumu izmaksas;
 • pievienotās vērtības nodoklis atbilstīgām attiecināmajām izmaksām, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

Attiecināmās izmaksas:

 • izmaksas, kas saistītas ar informācijas ievietošanu kontaktbiržas katalogā, kontaktbiržas speciālā preses izdevumā vai norises telpā;
 • dalībnieka reģistrācijas maksa kontaktbiržā ne vairāk kā diviem dalībnieka darbiniekiem;
 • pievienotās vērtības nodoklis atbilstīgām attiecināmajām izmaksām, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

Attiecināmās izmaksas:

 • platformu dalības maksa vai platformas gada abonements ne vairāk kā piecās platformās/izstādēs viena kalendārā gada laikā;
 • pievienotās vērtības nodoklis atbilstīgām attiecināmajām izmaksām, ja  pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

Ne vairāk kā 40% no Tūrisma atbalsta darbību pieteikumā iekļautajām kopējām attiecināmām izmaksām.

Attiecināmās izmaksas:

 •  reklāmas laukuma izmaksas drukātajos vai digitālajos ārvalstu specializētajos tūrisma un darījuma tūrisma medijos;
 • reklāmas rakstu publicēšanas izmaksas drukātajos vai digitālajos ārvalstu specializētajos tūrisma un darījuma tūrisma medijos;
 • pievienotās vērtības nodoklis atbilstīgām attiecināmajām izmaksām, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

Ne vairāk kā 40% no Tūrisma atbalsta darbību pieteikumā iekļautajām kopējām attiecināmām izmaksām.

Attiecināmās izmaksas:

 • tulkošanas pakalpojumu izmaksas mārketinga tekstu pielāgošanai attiecīgajam tirgum un valodai Latvijas tūrisma un darījumu tūrisma produktu atpazīstamības veicināšanai mērķa tirgū;
 • pievienotās vērtības nodoklis atbilstīgām attiecināmajām izmaksām, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

Pārdošanas vizīte ir Latvijas komersanta vizīte ārvalstīs, kuras laikā Latvijas komersants tiekas ar potenciālajiem klientiem, kurus atlasījusi Latvijas komersantu pārstāvošā aģentūra ārvalstīs. Pārstāvošā aģentūra ārvalstīs ir Latvijas komersanta līgumpartneris (pārdošanas vizītes organizators).

Attiecināmās izmaksas:

 • pārdošanas vizītes organizētāja noteiktās izmaksas (vizītes organizēšana, klientu atlase, tikšanās organizēšana, vizītes programmas izmaksas un maksa par pārbraucieniem vizītes ietvaros uz citu pilsētu);
 • ne vairāk kā 3 vizītes kalendārā gada laikā un atbalsta summa ir ne vairāk kā 3000 eiro vienai vizītei;
 • pievienotās vērtības nodoklis atbilstīgām attiecināmajām izmaksām, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

Atbalstu var saņemt:

 • komersanti* (izņemot tie, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu);
 • biedrības, kurās apvienojušies vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības* (izņemot tie, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu);
 • nodibinājumi, ja starp dibinātājiem un to biedriem ir vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības* (izņemot tie, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu).

* kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1.pielikumu.

Maksimāli pieļaujamā atbalsta kopsumma vienam atbalsta saņēmējam kalendārajā gadā par pieteikumā iekļautajām darbībām ir 20 000 eiro.

Atbalsta intensitāte: 80% no kopējām attiecināmajām izmaksām.

Lai saņemtu atbalstu, jābūt LIAA iesniegtam un apstiprinātam Tūrisma atbalsta darbību pieteikumam par darbībām, par kurām tiek prasīts atbalsts.

Maksājuma pieprasījumu iesniegšanas termiņš

Maksājuma pieprasījums jāiesniedz ne vēlāk kā 1 mēneša laikā pēc pēdējās konkrētā kalendārā gada Tūrisma atbalsta darbību pieteikumā norādītās darbības. Pēdējais maksājuma pieprasījums jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. augustam.

Par Tūrisma atbalsta darbību pieteikumā īstenotām darbībām atbalsta saņēmējs var iesniegt starpposma maksājuma pieprasījumus.