Attiecināmās izmaksas:

 • izstādes reģistrācijas maksa;
 • nomas maksa par stenda konstrukciju un ekspozīcijas laukumu;
 • maksa par stenda noformējumu;
 • mārketinga pakalpojumu izmaksas (dalībnieka informācijas izvietošana izstādes katalogā, ar izstādi saistītā speciālā preses izdevumā, izstādes norises telpās/norises vietās);
 • izstādes organizatora noteiktās izmaksas, kā arī ar izstādi saistītā pakalpojuma sniedzēja papildpakalpojumu izmaksas (saistītās ar stenda un ekspozīcijas laukuma aprīkošanu);
 • pievienotās vērtības nodoklis atbilstīgām attiecināmajām izmaksām, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

Attiecināmās izmaksas:

 • viena kalendārā gada laikā viens gala labuma guvējs šai darbībai var saņemt atbalstu ne vairāk kā 2 reizes;
 • konferences/foruma reģistrācijas maksa (tai skaitā maksa par prezentācijas sniegšanu);
 • nomas maksa par stenda konstrukciju un ekspozīcijas laukumu;
 • maksa par stenda noformējumu;
 • mārketinga pakalpojumu izmaksas (dalībnieka informācijas izvietošana konferences/foruma katalogā, konferences/foruma speciālā preses izdevumā, konferences/foruma norises telpās);
 • konferences/foruma organizatora noteiktās izmaksas, kā arī ar konferenci/forumu saistītā pakalpojuma sniedzēja papildpakalpojumu izmaksas;
 • pievienotās vērtības nodoklis atbilstīgām attiecināmajām izmaksām, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

Attiecināmās izmaksas:

 • izmaksas, kas saistītas ar informācijas ievietošanu kontaktbiržas katalogā, kontaktbiržas speciālā preses izdevumā vai norises telpā;
 • dalībnieka reģistrācijas maksa kontaktbiržā ne vairāk kā diviem dalībnieka darbiniekiem;
 • pievienotās vērtības nodoklis atbilstīgām attiecināmajām izmaksām, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

Attiecināmās izmaksas:

 • platformu dalības maksa vai platformas gada abonements, un digitālās platformas sniegto pakalpojumu izmaksas  ne vairāk kā piecās platformās viena kalendārā gada laikā;
 • pievienotās vērtības nodoklis atbilstīgām attiecināmajām izmaksām, ja  pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

Attiecināmās izmaksas:

 • reklāmas laukuma izmaksas drukātajos vai digitālajos ārvalstu specializētajos tūrisma un darījuma tūrisma medijos;
 • reklāmas rakstu, interviju, preses relīžu sagatavošanas un publicēšanas izmaksas drukātajos vai digitālajos ārvalstu specializētajos tūrisma un darījumu tūrisma medijos;
 • mārketinga materiālu (katalogu) izstrādes izmaksas;
 • reklāmas vizuālo materiālu par produktu/pakalpojumu izstrādes izmaksas;
 • reklāmas kampaņas par produkta palaišanu eksporta tirgū izstrādes un vadības izmaksas;
 • pievienotās vērtības nodoklis atbilstīgām attiecināmajām izmaksām, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

Attiecināmās izmaksas:

 • tulkošanas pakalpojumu izmaksas mārketinga tekstu pielāgošanai attiecīgajam tirgum un valodai Latvijas tūrisma un darījumu tūrisma produktu atpazīstamības veicināšanai mērķa tirgū;
 • preču zīmes izstrādes un reģistrēšanas izmaksas;
 • preču zīmes, logotipa stratēģijas izstrādes izmaksas, tai skaitā, bet ne tikai dokumentācijas izstrādes izmaksas, prezentāciju paraugu vizuālā noformējuma izstrādes izmaksas;
 • pievienotās vērtības nodoklis atbilstīgām attiecināmajām izmaksām, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

Pārdošanas vizītes laikā Latvijas komersants tiekas ar potenciālajiem klientiem, kurus atlasījis pārdošanas vizītes organizators. Pārdošanas vizītes organizators ir Latvijas uzņēmumu pārstāvošā/uzņemošā aģentūra / asociācija attiecīgajā tirgū/valstī. 

Attiecināmās izmaksas:

 

 • pārdošanas vizītes organizētāja noteiktās izmaksas (vizītes organizēšana, klientu atlase, tikšanās organizēšana, vizītes programmas izmaksas un maksa par pārbraucieniem vizītes ietvaros uz citu pilsētu);
 • ne vairāk kā 3 vizītes kalendārā gada laikā un atbalsta summa ir ne vairāk kā 3000 EUR vienai vizītei;
 • pievienotās vērtības nodoklis atbilstīgām attiecināmajām izmaksām, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

 

Attiecināmās izmaksas:

 • oficiālā organizatora noteiktā reģistrācijas maksa;
 • dalībnieka informācijas izvietošana izstādes katalogā, speciālā preses izdevumā;
 • stenda vizuālā koncepta izstrādes un izveides izmaksas;
 • telpu īres izmaksas;
 • tehniskā aprīkojuma izmaksas;
 • digitālās platformas īres izmaksas.

Tīmekļvietnes, internetveikalu, aplikāciju digitālo risinājumu un virtuālās komunikācijas platformu izstrāde, digitālo prezentāciju un mārketinga materiālu veidošanas platformu iegāde, izstrāde vai  abonēšanas perioda apmaksa, kā arī datu vadības un analīzes sistēmu izstrāde, licenču iegāde vai abonēšanas apmaksa.

Attiecināmās izmaksas:

 • tīmekļvietnes tulkošanas izmaksas, to adaptēšanas un tehniskās izmaksas;
 • tīmekļvietnes, internetveikalu un aplikāciju digitālo  risinājumu izstrādes izmaksas;
 • tīmekļvietnes domēna iegādes izmaksas;
 • virtuālās komunikācijas platformu izstrādes izmaksas;
 • digitālo prezentāciju un mārketinga materiālu veidošanas platformu iegādes vai abonēšanas izmaksas;
 • datu vadības un analīzes sistēmu izstrādes, licenču iegādes vai abonēšanas izmaksas.

Attiecināmās izmaksas:

 • tirgus pētījumu mērķa tirgos izstrādes un iegādes izmaksas.
Svarīgi!
 • Visām atbalstāmajām darbībām, kas tiek īstenotas iepērkot pakalpojumu un līgumcena ir mazāka par 70 000 eiro, nepieciešams veikt cenu aptaujuun tās dokumentēšanu, lai pamatotu pakalpojuma sniedzēja izvēli un sniegtā pakalpojuma cenu. Cenu aptaujas ietvaros ir jāizvērtē vismaz 3 pretendentu piedāvājumi. Savukārt, ja pakalpojuma paredzamā līgumcena ir 70 000 euro un vairāk, tad ir jāveic iepirkuma procedūra saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 104  "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem"  IV nodaļā minētajiem nosacījumiem. Atbalsta saņēmēji, kuri ir Publisko iepirkumu likuma subjekti ievēro minētā likuma prasības.
 • Atbalstāmo darbību ietvaros nav pieļaujami darījumi ar saistītajām personām, proti, saistība starp finansējuma saņēmēju, tā dalībnieku, akcionāru, biedru, padomes vai valdes locekli, jebkura no tiem radinieku līdz otrajai radniecības pakāpei, laulāto vai svaini līdz pirmajai svainības pakāpei, kā arī finansējuma saņēmēja prokūristu vai komercpilnvarnieku no vienas puses un piegādātāju, tā apakšuzņēmēju, kā arī jebkura no tiem dalībnieku, akcionāru, biedru, padomes vai valdes locekli, prokūristu vai komercpilnvarnieku no otras puses. Minētā saistība pastāv gan tad, kad dalībnieki, akcionāri un biedri ir fiziskas personas, gan tad, kad dalībnieki, akcionāri un biedri ir juridiskas personas.

Atbalstu var saņemt:

 • komersanti* (izņemot tie, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu);
 • biedrības, kurās apvienojušies vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības* (izņemot tie, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu);
 • nodibinājumi, ja starp dibinātājiem un to biedriem ir vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības* (izņemot tie, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu).

* kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1.pielikumu.

Maksimāli pieļaujamā atbalsta kopsumma vienam atbalsta saņēmējam kalendārajā gadā par pieteikumā iekļautajām darbībām ir 40 000 eiro.

Atbalsta intensitāte: 80% no kopējām attiecināmajām izmaksām.

Lai saņemtu atbalstu, jābūt LIAA iesniegtam un apstiprinātam Tūrisma atbalsta darbību pieteikumam par darbībām, par kurām tiek prasīts atbalsts.

Maksājuma pieprasījumu iesniegšanas termiņš

Maksājuma pieprasījums jāiesniedz ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā pēc pēdējās konkrētā kalendārā gada Tūrisma atbalsta darbību pieteikumā norādītās darbības. Pēdējais maksājuma pieprasījums jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. augustam.

Par Tūrisma atbalsta darbību pieteikumā īstenotām darbībām atbalsta saņēmējs var iesniegt starpposma maksājuma pieprasījumus.