ES fondu vizuālo elementu ansamblis

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

Svarīgi!

Visām atbalsta darbībām jābūt īstenotām un pēdējais Maksājuma pieprasījums ir jāiesniedz LIAA ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31.augustam!

Attiecināmās izmaksas:

 • reklāmas laukuma izmaksas drukātajos vai digitālajos ārvalstu specializētajos tūrisma un darījuma tūrisma medijos;
 • reklāmas rakstu, interviju, preses relīžu sagatavošanas un publicēšanas izmaksas drukātajos vai digitālajos ārvalstu specializētajos tūrisma un darījumu tūrisma medijos;
 • mārketinga materiālu (katalogu) izstrādes izmaksas;
 • reklāmas vizuālo materiālu par produktu/pakalpojumu izstrādes izmaksas;
 • reklāmas kampaņas par produkta palaišanu eksporta tirgū izstrādes un vadības izmaksas;
 • pievienotās vērtības nodoklis atbilstīgām attiecināmajām izmaksām, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

Atbalstāmās darbība ietvaros var saņemt vienreizēju avansa maksājumu, ievērojot šādus nosacījumus:

1)pakalpojuma līguma summa par attiecināmajām izmaksām ir vismaz 5 000 euro;

2)avansa maksājums nepārsniedz 35 % no pakalpojuma līgumā iekļautajām attiecināmajām izmaksām;

3)iesniegts finansējuma saņēmējam avansa maksājuma pieprasījums un noslēgtais pakalpojuma līgums vai cits dokuments, kas apliecina uzņemtās saistības.

Pārdošanas vizītes laikā Latvijas komersants tiekas ar potenciālajiem klientiem, kurus atlasījis pārdošanas vizītes organizators. Pārdošanas vizītes organizators ir Latvijas uzņēmumu pārstāvošā/uzņemošā aģentūra / asociācija attiecīgajā tirgū/valstī. 

Attiecināmās izmaksas:

 • pārdošanas vizītes organizētāja noteiktās izmaksas (vizītes organizēšana, klientu atlase, tikšanās organizēšana, vizītes programmas izmaksas un maksa par pārbraucieniem vizītes ietvaros uz citu pilsētu);
 • ne vairāk kā 3 vizītes kalendārā gada laikā un atbalsta summa ir ne vairāk kā 3000 EUR vienai vizītei;
 • pievienotās vērtības nodoklis atbilstīgām attiecināmajām izmaksām, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

Atbalstāmās darbības ietvaros var saņemt vienreizēju avansa maksājumu, ievērojot šādus nosacījumus:

1)pakalpojuma līguma summa par attiecināmajam izmaksām ir vismaz 3 000 euro;

2)avansa maksājums nepārsniedz 35 % no pakalpojuma līguma iekļautajām attiecināmajām izmaksām;

3)iesniegts finansējuma saņēmējam avansa maksājuma pieprasījums un noslēgtais pakalpojuma līgums vai cits dokuments, kas apliecina uzņemtās saistības.

Svarīgi!
 • Visām atbalstāmajām darbībām, kas tiek īstenotas iepērkot pakalpojumu un līgumcena ir mazāka par 70 000 eiro (bez PVN), nepieciešams veikt cenu aptaujuun tās dokumentēšanu, lai pamatotu pakalpojuma sniedzēja izvēli un sniegtā pakalpojuma cenu. Cenu aptaujas ietvaros ir jāizvērtē vismaz 3 pretendentu piedāvājumi. Savukārt, ja pakalpojuma paredzamā līgumcena ir 70 000 euro (bez PVN) un vairāk, tad ir jāveic iepirkuma procedūra saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 104  "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem"  IV nodaļā minētajiem nosacījumiem. Atbalsta saņēmēji, kuri ir Publisko iepirkumu likuma subjekti ievēro minētā likuma prasības.
 • Atbalstāmo darbību ietvaros nav pieļaujami darījumi ar saistītajām personām, proti, saistība starp finansējuma saņēmēju, tā dalībnieku, akcionāru, biedru, padomes vai valdes locekli, jebkura no tiem radinieku līdz otrajai radniecības pakāpei, laulāto vai svaini līdz pirmajai svainības pakāpei, kā arī finansējuma saņēmēja prokūristu vai komercpilnvarnieku no vienas puses un piegādātāju, tā apakšuzņēmēju, kā arī jebkura no tiem dalībnieku, akcionāru, biedru, padomes vai valdes locekli, prokūristu vai komercpilnvarnieku no otras puses. Minētā saistība pastāv gan tad, kad dalībnieki, akcionāri un biedri ir fiziskas personas, gan tad, kad dalībnieki, akcionāri un biedri ir juridiskas personas.

Saistībā ar Krievijas Federācijas izraisīto militāro konfliktu Ukrainā, LIAA nesniegs atbalstu uzņēmumu pieteiktajām tirgus pārorientācijas aktivitātēm, kas vērstas uz darījumiem Krievijā un Baltkrievijā, lai nodrošinātu lietderīgu un ekonomiski pamatotu Eiropas struktūrfondu finanšu līdzekļu izlietojumu.

Atbalstu var saņemt:

 • komersanti* (izņemot tie, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu);
 • biedrības, kurās apvienojušies vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības* (izņemot tie, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu);
 • nodibinājumi, ja starp dibinātājiem un to biedriem ir vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības* (izņemot tie, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu).
 • pašvaldības**

* kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1.pielikumu.

** par projektiem, kas neietver saimnieciskas darbības

Viena kalendāra gada laikā viens gala labuma guvējs var saņemt atbalstu ne vairāk kā 60 000 euro par visām kalendārajā gadā pabeigtajām tūrisma atbalsta darbībām, kas minētas MK noteikumu Nr.678 18.3.1, 18.5.1, 18.6.1, 18.7., 18.8., 18.9., 18.10., 18.14., 18.15., 18.16., 18.17., 18.18. un 18.19. apakšpunktos.

Atbalsta intensitāte: 80% no kopējām attiecināmajām izmaksām.

Lai saņemtu atbalstu, jābūt LIAA iesniegtam un apstiprinātam Tūrisma atbalsta darbību pieteikumam par darbībām, par kurām tiek prasīts atbalsts.

Maksājuma pieprasījumu iesniegšanas termiņš

Maksājuma pieprasījums jāiesniedz ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā pēc pēdējās konkrētā kalendārā gada Tūrisma atbalsta darbību pieteikumā norādītās darbības. Pēdējais maksājuma pieprasījums jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. augustam.