ES fondu vizuālo elementu ansamblis

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

Vispārīgi

Iesniedzot, piemēram, maksājumu pieprasījumu, vienmēr jāiesniedz de minimis veidlapa, MVK deklarācija jāsniedz vienu reizi gadā, ja vien nav mainījušies saistītie uzņēmumi vai notikušas izmaiņas komersanta statusā.

Maksājuma pieprasījums jāiesniedz ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā pēc darbības beigām (piemēram, ja izstāde ir noslēgusies 2022. gada 9. septembrī, maksājuma pieprasījums jāiesniedz LIAA līdz 2022. gada 9. decembrim).

Tas ir ES ieviests minimālā apjoma atbalsta jēdziens. Par šādu atbalstu tiek uzskatīts atbalsts, kas nepārsniedz 200 000 EUR. Minēto 200 000 EUR bruto summu nedrīkst pārsniegt trīs fiskālo gadu laika posmā. Latvijā darbojas vienotā de minimis atbalsta uzskaites sistēma, kurā visas atbalsta sniedzēju institūcijas (piemēram, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Attīstības finanšu institūcija Altum, Lauku atbalsta dienests, Nodarbinātības valsts aģentūra, pašvaldības u.c.) reģistrēs atbalsta saņēmējiem (komersantiem, biedrībām utt.) piešķirto de minimis atbalstu.

Primāri pēc darbinieku skaita uzņēmumā un saistītajos uzņēmumos. Plašāka informācija ir pieejama šeit.

Cenu aptauja ir nepieciešama visiem pakalpojumiem, kur tiek noslēgts pakalpojuma līgums, izņemot sertifikācijas procesu.

Tūrisma atbalsta darbību pieteikums ir jāiesniedz tikai tādā gadījumā, ja atbalsta saņēmējs vēlas saņemt atbalstu par šīm darbībām:

  • Preču zīmes vai produkta, vai pakalpojuma publicitāte ārvalstu specializētajos tūrisma un darījumu tūrisma drukātajos un digitālajos medijos, kā arī mārketinga materiālu izstrāde;
  • Pārdošanas vizītes ārvalstīs ar mērķi prezentēt Latvijas tūrisma piedāvājumu klientiem klātienē un tiešsaistē.

Starptautisku kultūras, sporta pasākumu vai starptautisku izstāžu organizācija Latvijā

Maksājuma pieprasījumu var iesniegt LIAA tikai pēc noslēdzošā pasākuma posma, kad būs zināms konkrēts ārvalstu dalībnieku/apmeklētāju skaits visos pasākuma posmos kopā.

Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas programmas MK noteikumu Nr.678 mērķis ir sniegt atbalstu tūrisma jomā, piesaistot ārvalstu publiku klātienē, tādējādi veicinot arī tūristu piesaisti un izmitināšanas pakalpojumus (viesnīcas, viesu nami utml.) Latvijā, sekojoši MK noteikumu Nr.678 19.5 punktā noteiktais ierobežojums ne mazāk kā 500 dalībnieki un/vai apmeklētāji ir attiecināms uz klātienes dalībniekiem un/vai apmeklētājiem un tas nav interpretējams citādi.

Nē, viens apmeklētājs nedrīkst būt uzskaitīts katru dienu kā jauns apmeklētājs, proti, vairākas reizes. Pasākumā jābūt 500 unikāliem apmeklētājiem.

Rīkojot starptautisku kultūras, sporta pasākumu vai starptautisku izstādi cenu aptauja nav nepieciešama licences iegādei, mediju vizītes izvēlei, telpu izvēlei un sporta tiesnešu izvēlei. Pārējām darbībām cenu aptauja ir nepieciešama!

Starptautisku konferenču, kongresu un semināru organizēšana Latvijā

Jā, rīkojot starptautisku konferenci, kongresu vai semināru ir nepieciešama cenu aptauja vai izvēles pamatojums, kāpēc izvēlētais pakalpojuma sniedzējs ir unikāls.

  1. Lai saņemtu atbalstu, ir jābūt noslēgtam Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas līgumam tūrismā.
  2. Informācijai par konferenci, kongresu vai semināru ir jābūt pieejamai oficiālajā portālā meetlatvia.com pasākumu kalendārā (lai informāciju par pasākumu pievienotu kalendārā, lūdzu, par to ziņojiet uz e-pastu: meetlatvia@liaa.gov.lv).
  3. Pasākuma mārketinga vizuālajā komunikācijā tiek iekļauta informācija par Latviju (logo: Magnetic Latvia, un norādīta Latvijas oficiālā tūrisma piedāvājuma mājaslapa Latvia.travel). Mārketinga materiāli lejupielādei: https://www.liaa.gov.lv/lv/turisma-nozarei/marketinga-materiali.
  4. Maksājuma pieprasījums LIAA ir jāiesniedz ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no datuma, kad ir beigusies atbilstošā darbība (piemēram, ja konference noslēgusies 2022. gada 9. martā, maksājuma pieprasījums jāiesniedz LIAA līdz 2022. gada 9. jūnijam).