Tūrisma atbalsta darbību pieteikumā (par kalendāro gadu) iekļautās darbības

Atbalsta piešķiršanas kārtība

 1. Noslēgts "jumta" līgums ar LIAA par atbalsta saņemšanu
 2. LIAA apstiprināts Tūrisma atbalsta darbību pieteikums par kalendāro gadu
 3. Maksājuma pieprasījuma iesniegšana LIAA par īstenotām darbībām
 4. Atbilstības MK noteikumiem Nr.678 un iesniegto dokumentu izvērtēšana
 5. Atbalsta finansējuma izmaksa

Maksājuma pieprasījumu iesniegšanas termiņš

Maksājuma pieprasījums jāiesniedz ne vēlāk kā 1 mēneša laikā pēc pēdējās konkrētā kalendārā gada Tūrisma atbalsta darbību pieteikumā norādītās darbības. Pēdējais maksājuma pieprasījums jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. augustam.

Par Tūrisma atbalsta darbību pieteikumā īstenotām darbībām atbalsta saņēmējs var iesniegt starpposma maksājuma pieprasījumus.

Atbalsta piešķiršanas kārtība

 1. Noslēgts "jumta" līgums ar LIAA par atbalsta saņemšanu
 2. Maksājuma pieprasījuma iesniegšana LIAA par īstenotām darbībām
 3. Atbilstības MK noteikumiem Nr.678 un iesniegto dokumentu izvērtēšana
 4. Atbalsta finansējuma izmaksa

Maksājuma pieprasījumu iesniegšanas termiņš

Ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no datuma, kad ir beigusies atbilstošā darbība (piemēram, ja prezentācijas pasākums noslēdzies 2020. gada 9. septembrī, maksājuma pieprasījums jāiesniedz LIAA līdz 2020. gada 10. decembrim).

 • De minimis uzskaites veidlapa, kas jāaizpilda un jāiesniedz uzņēmuma – atbalsta saņēmēja VID elektroniskajā datu bāzē EDS. Plašāka informācija pieejama De minimis sadaļā. Attiecas uz komersantu, kooperatīvo sabiedrību, zemnieku vai zvejnieku saimniecību, individuālo uzņēmumu, biedrību un nodibinājumu, kuri paredz saņemt de minimis atbalstu.
 • Deklarācija un deklarācijas pielikums par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai (attiecas uz komersantu, kooperatīvo sabiedrību, zemnieku vai zvejnieku saimniecību, individuālo uzņēmumu, biedrību un nodibinājumu, kuri paredz saņemt de minimis atbalstu).

Pēc līguma par atbalsta saņemšanu parakstīšanas ar LIAA atbalsta saņēmējam ir jāapstiprina aktuālais grāmatvedības kontu plāns, kurā ietverti ar LIAA atbalstāmajām darbībām saistītie konti un/vai subkonti. Šis kontu plāns attieksies uz visiem maksājuma pieprasījumiem, kas tiks iesniegti līguma ietvaros.

Grāmatvedības kontu plāns jāiesniedz LIAA tikai kopā ar pirmo maksājuma pieprasījumu, kā arī tad, ja tiek veiktas izmaiņas.

Īstenojot atbalstāmās darbības, jānodrošina visu  atbalstāmo maksājumu veikšana bezskaidras naudas norēķinu veidā no atbalsta saņēmēja norēķinu konta bankā.

Ja ir veikti maksājumi skaidrā naudā vai no fiziskas personas bankas konta, tad pirms vai pēc tam šīs summas ir jāskaita caur atbalsta saņēmēja BANKAS KONTU avansa norēķinu personai. LIAA jāiesniedz avansa norēķins, kuram  pievienoti darījumus apliecinošie dokumenti, piemēram, transporta biļetes u.tml.

Ja atbalsta saņēmējam ir sava mājas lapa, tad tajā ir jāievieto informācija par noslēgto līgumu ar LIAA, ievērojot vizuālās identitātes elementu lietošanu:

 • ES karoga emblēmas kopā ar rakstisku atsauci “Eiropas Savienība” un atbilstošo fondu (pasākumu “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds)
 • Nacionālās identifikācijas zīmes ar atsauci uz nacionālo attīstības plānu 2014.–2020. gadam formā “Nacionālais attīstības plāns 2020”
 • Saukļa “Ieguldījums tavā nākotnē”.

Paraugs informācijas ievietošanai Atbalsta saņēmēja mājas lapā:

<Atbalsta saņēmēja nosaukums> ir noslēdzis <datums> līgumu Nr.<numurs> ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds

ES fondu vizuālo elementu ansamblis

 

 

Plašāka informācija pieejama Noderīgas informācijas sadaļā.

Atbalsta saņēmēja Maksājuma pieprasījumu kopā ar papildus iesniedzamajiem dokumentiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai (LIAA) var iesniegt papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā, kur katrs atsevišķs dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Papīra formā noformētu Maksājuma pieprasījumu un papildus iesniedzamos dokumentus var nosūtīt pa pastu uz adresi – Pērses iela 2, Rīga, LV-1442. Elektroniska dokumenta formā noformētu maksājuma pieprasījumu un papildus iesniedzamos dokumentus var nosūtīt uz LIAA elektroniskā pasta adresi eksports@liaa.gov.lv.

Maksājumu pieprasījumu kopā ar papildus iesniedzamajiem dokumentiem papīra formā jāiesniedz 1 eksemplārā (oriģināls), kam pievienotas darījumu un maksājumu apliecinošo dokumentu kopijas:

 • Caurauklotu (bet ne ar kniedētāja skavām),
 • Ar secīgi sanumurētām lapām,
 • Aizmugurē uz pēdējās lapas diegu galiem jābūt pielīmētiem,
 • Uz uzlīmes jānorāda dokumentā sanumurēto un cauraukloto lapu skaits, Iesnieguma iesniedzēja nosaukums, Iesnieguma sagatavošanas datums, dokumenta autora nosaukums, dokumenta izstrādāšanas vieta un Iesnieguma iesniedzēja amatpersonas paraksts.

(Piemērs)

Šajā dokumentā ir sanumurētas un caurauklotas 10 (desmit) lapas.

SIA "AAA"
Valdes loceklis __________________       ___________
                                                                                 (paraksts)

Rīga, ____. gada ________________
 

 

ES fondu vizuālo elementu ansamblis