ES fondu vizuālo elementu ansamblis

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

Atbalsta piešķiršanas kārtība

 1. Noslēgts "jumta" līgums ar LIAA par atbalsta saņemšanu
 2. LIAA apstiprināts Tūrisma atbalsta darbību pieteikums par kalendāro gadu
 3. Maksājuma pieprasījuma iesniegšana LIAA par īstenotām darbībām
 4. Atbilstības MK noteikumiem Nr.678 un iesniegto dokumentu izvērtēšana
 5. Atbalsta finansējuma izmaksa

Maksājuma pieprasījumu iesniegšanas termiņš

Maksājuma pieprasījums jāiesniedz ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā pēc pēdējās konkrētā kalendārā gada Tūrisma atbalsta darbību pieteikumā norādītās darbības. Pēdējais maksājuma pieprasījums jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. augustam.

Par Tūrisma atbalsta darbību pieteikumā īstenotām darbībām atbalsta saņēmējs var iesniegt starpposma maksājuma pieprasījumus.

Atbalsta piešķiršanas kārtība

 1. Noslēgts "jumta" līgums ar LIAA par atbalsta saņemšanu
 2. LIAA apstiprināts Tūrima atbalsta darbību pieteikums par kalendāro gadu
 3. Maksājuma pieprasījuma iesniegšana LIAA par īstenotām darbībām
 4. Atbilstības MK noteikumiem Nr.678 un iesniegto dokumentu izvērtēšana
 5. Atbalsta finansējuma izmaksa

Maksājuma pieprasījumu iesniegšanas termiņš

Maksājuma pieprasījums jāiesniedz ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā pēc pēdējās konkrētā kalendārā gada Tūrima atbalsta darbību pieteikumā norādītās darbības. Pēdējais maksājuma pieprasījums jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. augustam.

Lai saņemtu atbalstu atbalsta saņēmējs pēc katras vai pēc vairāku atbalstāmo darbību īstenošanas var iesniegt LIAA maksājuma pieprasījumu ar darījumu un izmaksu apliecinošo dokumentu kopijām.

Atbalsta piešķiršanas kārtība

 1. Noslēgts "jumta" līgums ar LIAA par atbalsta saņemšanu
 2. Maksājuma pieprasījuma iesniegšana LIAA par īstenotām darbībām
 3. Atbilstības MK noteikumiem Nr.678 un iesniegto dokumentu izvērtēšana
 4. Atbalsta finansējuma izmaksa

Maksājuma pieprasījumu iesniegšanas termiņš

Maksājuma pieprasījumu ar darījumu un izmaksu apliecinošo dokumentu kopijām jāiesniedz LIAA ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc notikušas atbalstāmās darbības. Pēdējais Maksājuma pieprasījums jāiesniedz LIAA ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. augustam

 • De minimis uzskaites veidlapa, kas jāaizpilda un jāiesniedz uzņēmuma – atbalsta saņēmēja VID elektroniskajā datu bāzē EDS. Plašāka informācija pieejama De minimis sadaļā. Attiecas uz komersantu, kooperatīvo sabiedrību, zemnieku vai zvejnieku saimniecību, individuālo uzņēmumu, biedrību un nodibinājumu, kuri paredz saņemt de minimis atbalstu
 • Deklarācija un deklarācijas pielikums par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai (attiecas uz komersantu, kooperatīvo sabiedrību, zemnieku vai zvejnieku saimniecību, individuālo uzņēmumu, biedrību un nodibinājumu, kuri paredz saņemt de minimis atbalstu )

Atbalsta piešķiršanas kārtība

 1. Noslēgts "jumta" līgums ar LIAA par atbalsta saņemšanu
 2. Maksājuma pieprasījuma iesniegšana LIAA par īstenotām darbībām
 3. Atbilstības MK noteikumiem Nr.678 un iesniegto dokumentu izvērtēšana
 4. Atbalsta finansējuma izmaksa

Maksājuma pieprasījumu iesniegšanas termiņš

Ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no datuma, kad ir beigusies atbilstošā darbība (piemēram, ja prezentācijas pasākums noslēdzies 2022. gada 9. septembrī, maksājuma pieprasījums jāiesniedz LIAA līdz 2022. gada 10. decembrim). Pēdējais Maksājuma pieprasījums jāiesniedz LIAA ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. oktobrim (ieskaitot).

 • De minimis uzskaites veidlapa, kas jāaizpilda un jāiesniedz uzņēmuma – atbalsta saņēmēja VID elektroniskajā datu bāzē EDS. Plašāka informācija pieejama De minimis sadaļā. Attiecas uz komersantu, kooperatīvo sabiedrību, zemnieku vai zvejnieku saimniecību, individuālo uzņēmumu, biedrību un nodibinājumu, kuri paredz saņemt de minimis atbalstu.
 • Deklarācija un deklarācijas pielikums par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai (attiecas uz komersantu, kooperatīvo sabiedrību, zemnieku vai zvejnieku saimniecību, individuālo uzņēmumu, biedrību un nodibinājumu, kuri paredz saņemt de minimis atbalstu).

Atbalsta piešķiršanas kārtība

 1. Noslēgts "jumta" līgums ar LIAA par atbalsta saņemšanu
 2. LIAA apstiprināta Starptautiska kultūras / sporta pasākuma vai starptautiskas izstādes organizēšanas atbalstāmo aktivitāšu pieteikuma veidlapa par kalendāro gadu
 3. Maksājuma pieprasījuma iesniegšana LIAA par īstenotām darbībām
 4. Atbilstības MK noteikumiem Nr.678 un iesniegto dokumentu izvērtēšana
 5. Atbalsta finansējuma izmaksa

Maksājuma pieprasījumu iesniegšanas termiņš

Maksājuma pieprasījums jāiesniedz par veiktajām darbībām triju mēnešu laikā pēc tam, kad ir noslēdzies starptautiskais pasākums, vai ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc pēdējās pieteikuma veidlapā norādītās ar darbību saistītās aktivitātes, ja tās ir notikušas pēc starptautiskā pasākuma norises laika. Ja pasākums atcelts dēļ Covid-19, tad izmaksas ir atbalstāmas par veiktajām aktivitātēm, ja MP iesniegts ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc starptautiskā pasākuma atcelšanas. Pēdējais Maksājuma pieprasījums ir jāiesniedz LIAA ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31.augustam.

Pēc līguma par atbalsta saņemšanu parakstīšanas ar LIAA atbalsta saņēmējam ir jāapstiprina aktuālais grāmatvedības kontu plāns, kurā ietverti ar LIAA atbalstāmajām darbībām saistītie konti un/vai subkonti. Šis kontu plāns attieksies uz visiem maksājuma pieprasījumiem, kas tiks iesniegti līguma ietvaros.

Grāmatvedības kontu plāns jāiesniedz LIAA tikai kopā ar pirmo maksājuma pieprasījumu, kā arī tad, ja tiek veiktas izmaiņas.

Īstenojot atbalstāmās darbības, jānodrošina visu  atbalstāmo maksājumu veikšana bezskaidras naudas norēķinu veidā no atbalsta saņēmēja norēķinu konta bankā.

Ja ir veikti maksājumi skaidrā naudā vai no fiziskas personas bankas konta, tad pirms vai pēc tam šīs summas ir jāskaita caur atbalsta saņēmēja BANKAS KONTU avansa norēķinu personai. LIAA jāiesniedz avansa norēķins, kuram  pievienoti darījumus apliecinošie dokumenti, piemēram, transporta biļetes u.tml.

Ja atbalsta saņēmējam ir sava mājas lapa, tad tajā ir jāievieto informācija par noslēgto līgumu ar LIAA, ievērojot vizuālās identitātes elementu lietošanu:

 • ES karoga emblēmas kopā ar rakstisku atsauci “Eiropas Savienība” un atbilstošo fondu (pasākumu “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds)
 • Nacionālās identifikācijas zīmes ar atsauci uz nacionālo attīstības plānu 2014.–2020. gadam formā “Nacionālais attīstības plāns 2020”
 • Saukļa “Ieguldījums tavā nākotnē”.

Paraugs informācijas ievietošanai Atbalsta saņēmēja mājas lapā:

<Atbalsta saņēmēja nosaukums> ir noslēdzis <datums> līgumu Nr.<numurs> ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds

ES fondu vizuālo elementu ansamblis

 

 

Plašāka informācija pieejama Noderīgas informācijas sadaļā.

Dokumentus LIAA var iesniegt:

 1. elektroniska dokumenta formā, kur katrs dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, sūtot uz e-pastu: eksports@liaa.gov.lv 
 2. vai papīra formā, sūtot pa pastu uz adresi – Pērses iela 2, Rīga, LV-1442. Maksājuma pieprasījumu kopā ar papildus iesniedzamajiem dokumentiem papīra formā jāiesniedz 1 eksemplārā (oriģināls).

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus!