ES fondu vizuālo elementu ansamblis

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

  • biedrība vai nodibinājums ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra biedrību un nodibinājumu reģistrā;

  • biedrībai vai nodibinājumam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju nav nodokļu vai nodevu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 1000 eiro;

  • biedrība vai nodibinājums finansējuma saņēmējam nav sniedzis nepatiesu informāciju vai tīši maldinājis saistībā ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu īstenošanu;

  • biedrība vai nodibinājums, iesniedzot projektu, kas nav saistīts ar saimnieciskās darbības īstenošanu, var saņemt atbalstu, kura apmērs pasākuma ietvaros kalendāra gadā nepārsniedz 66 666 eiro, savukārt, iesniedzot projektu, kas ir saistīts ar tā saimnieciskās darbības īstenošanu, var saņemt de minimis atbalstu*;

  • De minimis atbalstu nepiešķir, ja atbalsta saņēmējam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, tā saimnieciskā darbība ir izbeigta vai tas atbilst valsts tiesību aktos noteiktiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru;

  • biedrībā ir apvienojušies vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības (neattiecas uz Starptautisku kultūras, sporta pasākumu vai izstāžu organizēšana Latvijā);

  • starp nodibinājuma dibinātājiem un to biedriem (biedrībām un personālsabiedrībām) ir vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības (neattiecas uz Starptautisku kultūras, sporta pasākumu vai izstāžu organizēšana Latvijā);

* biedrība vai nodibinājums var saņemt atbalstu divu veidu projektu īstenošanai:

  • saimnieciska rakstura projektiem, ja tie pārstāv vienīgi sevi kā biedrību vai nodibinājumu ar savu saimniecisko darbību – tādā gadījumā biedrībai tiek uzskaitīts de minimis atbalsts;
  • projektiem, kas nav saistīti ar saimnieciskās darbības īstenošanu – kad biedrība vai nodibinājums pārstāv nozari kopumā un nav iespējams identificēt konkrētu labuma guvēju (juridisku personu). Tādā gadījumā atbalsta apmērs kalendāra gadā nepārsniedz 66 666 eiro.

Ja, pārstāvot nozari kopumā, LIAA varēs identificēt konkrētus pārstāvētos uzņēmumus, tad atbalsts tiks sadalīts proporcionāli stendā esošajiem dalībniekiem, un šādā gadījumā gan biedrībai vai nodibinājumam, gan katram konkrētajam uzņēmumam jāpiesakās uz atbalsta finansējumu individuāli.