Atbalsta saņēmēja atbilstības nosacījumi

Iesniedzamie dokumenti līguma noslēgšanai

  1. ERAF atbalsta saņēmēja iesnieguma veidlapa
  2. Deklarācija un  deklarācijas pielikums par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai (attiecas uz komersantu, kooperatīvo sabiedrību, zemnieku vai zvejnieku saimniecību, individuālo uzņēmumu, biedrību un nodibinājumu, kuri paredz saņemt de minimis atbalstu )
  3. De minimis uzskaites veidlapa, kas jāaizpilda un jāiesniedz uzņēmuma – atbalsta saņēmēja VID elektroniskajā datu bāzē EDS. Plašāka informācija pieejama De minimis sadaļā.
  4. Ja atbalsta saņēmējam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju pieteikuma iesniegšanas dienā ir nodokļu vai nodevu parādi, kas pārsniedz 150 eiro, jāiesniedz EDS (elektroniskās deklarēšanas sistēma) izdrukāta izziņa par nodokļu nomaksu, kas apliecina, ka iesnieguma iesniegšanas dienā atbalsta saņēmējam nav bijis nodokļu vai nodevu parādu, kas pārsniedz 150 eiro. Informācija par VID administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datu bāzi pieejama VID mājas lapā.

Atbalsta saņēmēja iesnieguma veidlapu (turpmāk tekstā - Iesniegums) kopā ar papildus iesniedzamajiem dokumentiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA) var iesniegt papīra formā vai elektroniska dokumenta formā, kur katrs atsevišķs dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Papīra formā noformētu Iesniegumu var nosūtīt pa pastu uz adresi – Pērses iela 2, Rīga, LV-1442. Elektroniska dokumenta formā noformētu Iesniegumu un papildus iesniedzamos dokumentus jānosūta uz LIAA elektroniskā pasta adresi liaa@liaa.gov.lv.

Iesniegumu kopā ar papildus iesniedzamajiem dokumentiem papīra formā jāiesniedz 1 eksemplārā (oriģināls):

  • Caurauklotu (bet ne ar kniedētāja skavām),
  • Ar secīgi sanumurētām lapām,
  • Aizmugurē uz pēdējās lapas diegu galiem jābūt pielīmētiem,
  • Uz uzlīmes jānorāda dokumentā sanumurēto un cauraukloto lapu skaits, Iesnieguma iesniedzēja nosaukums, Iesnieguma sagatavošanas datums, dokumenta autora nosaukums, dokumenta izstrādāšanas vieta un Iesnieguma iesniedzēja amatpersonas paraksts.

(Piemērs)

Šajā dokumentā ir sanumurētas un caurauklotas 10 (desmit) lapas.

SIA "AAA"
Valdes loceklis __________________       ___________
                                                                                 (paraksts)

Rīga, ____. gada ________________
 

ES fondu vizuālo elementu ansamblis