ES fondu vizuālo elementu ansamblis

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

  • pašvaldībai vai plānošanas reģionam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu un citu valsts vai pašvaldību noteikto obligāto maksājumu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 1000 eiro;

  • pašvaldība vai plānošanas reģions  finansējuma saņēmējam nav sniegusi nepatiesu informāciju vai tīši maldinājusi saistībā ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu īstenošanu;

  • pašvaldība vai plānošanas reģions var saņemt atbalstu par projektiem, kas neietver saimnieciskas darbības*. Atbalsta apmērs pasākuma ietvaros kalendāra gadā nepārsniedz 66 666 eiro;

  • pašvaldība vai plānošanas reģions atbalstu dalībai LIAA organizētajā nacionālajā stendā starptautiskās izstādēs ārvalstīs var saņemt, ja tā dalība veicina Latvijas kā tūrisma galamērķa starptautisko konkurētspēju un pašvaldības vai plānošanas reģiona piedāvātais galamērķis atbilst izstādes specifikai.

* Pašvaldības vai plānošanas reģiona projekts, kas neietver saimnieciskas darbības, ir tāds, piemēram, kas iesniegts dalībai nacionālā stendā starptautiskā tūrisma izstādē, un pašvaldība vai plānošanas reģions pārstāv savu administratīvo teritoriju kā tūrisma galamērķi, nereklamējot konkrētus mazos vai vidējos komersantus, kas darbojas vai sniedz pakalpojumus atbilstošajā teritorijā, t.i., projektā gala labuma guvēji nav tieši minami vai uzskaitāmi, jo labumu gūst visa pašvaldība vai plānošanas reģions.