Eksporta atbalsta darbību pieteikums (par kalendāro gadu)

Atbalsta piešķiršanas kārtība

 1. Noslēgts "jumta" līgums ar LIAA par atbalsta saņemšanu
 2. LIAA apstiprināts Eksporta atbalsta darbību pieteikums par kalendāro gadu
 3. Maksājuma pieprasījuma iesniegšana LIAA par īstenotajām darbībām
 4. Atbilstības MK noteikumiem Nr.678 un iesniegto dokumentu izvērtēšana
 5. Atbalsta finansējuma izmaksa

Maksājuma pieprasījumu iesniegšanas termiņš

Maksājuma pieprasījums jāiesniedz ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā pēc pēdējās konkrētā kalendārā gada Eksporta atbalsta darbību pieteikumā norādītās darbības. Pēdējais maksājuma pieprasījums jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. augustam.

Lai saņemtu atbalstu atbalsta saņēmējs pēc katras vai pēc vairāku atbalstāmo darbību īstenošanas var iesniegt LIAA maksājuma pieprasījumu (starpposma) ar darījumu un izmaksu apliecinošo dokumentu kopijām.

Ja Eksporta atbalsta darbību pieteikums iesniegts tikai par jau notikušām darbībām, tad maksājuma pieprasījums ar darījumu un izmaksu apliecinošo dokumentu kopijām jāiesniedz LIAA ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā pēc Eksporta atbalsta darbību pieteikuma iesniegšanas LIAA.

Ražotņu un produktu/pakalpojumu atbilstības novērtēšana (sertificēšana) un dalība LIAA organizētajās tirdzniecības misijās un Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītēs ārvalstīs

Atbalsta piešķiršanas kārtība

 1. Noslēgts "jumta" līgums ar LIAA par atbalsta saņemšanu
 2. Maksājuma pieprasījuma iesniegšana LIAA par īstenotām darbībām
 3. Atbilstības MK noteikumiem Nr.678 un iesniegto dokumentu izvērtēšana
 4. Atbalsta finansējuma izmaksa

Maksājuma pieprasījumu iesniegšanas termiņš

Ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no datuma, kad ir beigusies atbilstošā darbība (piemēram, ja tirdzniecības misija noslēgusies 2020. gada 9. septembrī, maksājuma pieprasījums jāiesniedz LIAA līdz 2020. gada 10. decembrim).

 • De minimis uzskaites veidlapa, kas jāaizpilda un jāiesniedz uzņēmuma – atbalsta saņēmēja VID elektroniskajā datu bāzē EDS. Plašāka informācija pieejama De minimis sadaļā. Attiecas uz komersantu, kooperatīvo sabiedrību, zemnieku vai zvejnieku saimniecību, individuālo uzņēmumu, biedrību un nodibinājumu, kuri paredz saņemt de minimis atbalstu
 • Deklarācija un deklarācijas pielikums par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai (attiecas uz komersantu, kooperatīvo sabiedrību, zemnieku vai zvejnieku saimniecību, individuālo uzņēmumu, biedrību un nodibinājumu, kuri paredz saņemt de minimis atbalstu )

Pēc līguma par atbalsta saņemšanu parakstīšanas ar LIAA atbalsta saņēmējam ir jāapstiprina aktuālais grāmatvedības kontu plāns, kurā ietverti ar LIAA atbalstāmajām darbībām saistītie konti un/vai subkonti. Šis kontu plāns attieksies uz visiem maksājuma pieprasījumiem, kas tiks iesniegti līguma ietvaros.

Grāmatvedības kontu plāns jāiesniedz LIAA tikai kopā ar pirmo maksājuma pieprasījumu, kā arī tad, ja tiek veiktas izmaiņas.

Īstenojot atbalstāmās darbības, jānodrošina visu  atbalstāmo maksājumu veikšana bezskaidras naudas norēķinu veidā no atbalsta saņēmēja norēķinu konta bankā.

Ja ir veikti maksājumi skaidrā naudā vai no fiziskas personas bankas konta, tad pirms vai pēc tam šīs summas ir jāskaita caur atbalsta saņēmēja BANKAS KONTU avansa norēķinu personai. LIAA jāiesniedz avansa norēķins, kuram  pievienoti darījumus apliecinošie dokumenti, piemēram, transporta biļetes u.tml.

Ja atbalsta saņēmējam ir sava mājas lapa, tad tajā ir jāievieto informācija par noslēgto līgumu ar LIAA, ievērojot vizuālās identitātes elementu lietošanu:

 • ES karoga emblēmas kopā ar rakstisku atsauci “Eiropas Savienība” un atbilstošo fondu (pasākumu “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds)
 • Nacionālās identifikācijas zīmes ar atsauci uz nacionālo attīstības plānu 2014.–2020. gadam formā “Nacionālais attīstības plāns 2020”
 • Saukļa “Ieguldījums tavā nākotnē”.

Paraugs informācijas ievietošanai Atbalsta saņēmēja mājas lapā:

<Atbalsta saņēmēja nosaukums> ir noslēdzis <datums> līgumu Nr.<numurs> ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds

ES fondu vizuālo elementu ansamblis

 

 

Plašāka informācija pieejama Noderīgas informācijas sadaļā.

Dokumentus LIAA var iesniegt:

 1. elektroniska dokumenta formā, kur katrs dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, sūtot uz e-pastu: eksports@liaa.gov.lv 
 2. vai papīra formā, sūtot pa pastu uz adresi – Pērses iela 2, Rīga, LV-1442. Maksājuma pieprasījumu kopā ar papildus iesniedzamajiem dokumentiem papīra formā jāiesniedz 1 eksemplārā (oriģināls).

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus!

ES fondu vizuālo elementu ansamblis