ES fondu vizuālo elementu ansamblis

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

Svarīgi!

Informējam, ka no 2023. gada 1. jūlija maksājuma pieprasījumi projekta „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana (uzņēmējdarbība)” (turpmāk – Projekts) ietvaros vairs netiek pieņemti, jo Projektā pieejamais finansējums eksporta atbalsta darbībām ir beidzies.

Augstāk minētais neattiecas uz atbalsta saņemšanu par dalību LIAA organizētajās tirdzniecības misijās un augstu valsts amatpersonu vizītēs ārvalstīs, kurām finansējums ir rezervēts, kā arī uz projektu “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā”.

 

(Publicēts 06.06.2023) Saskaņā ar sākotnēji apstiprināto grafiku tika plānots, ka LIAA administrētais projekts „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” (uzņēmējdarbībā) noslēgsies 2023. gada 31. augustā.

Tomēr ņemot vērā arvien pieaugošo uzņēmēju pieteikumu skaitu, projekta „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” (uzņēmējdarbībā) finansējums tiks izsmelts jūnijā. Līdz ar to visām atbalstāmajām darbībām jābūt īstenotām un pēdējais Maksājuma pieprasījums ir jāiesniedz LIAA ne vēlāk kā līdz 2023. gada 30.jūnijam!

Minētais termiņš neattiecas uz atbalsta saņemšanu par dalību LIAA organizētajās tirdzniecības misijās un augstu valsts amatpersonu vizītēs ārvalstīs. Šīm darbībām jābūt īstenotām līdz 2023. gada 31. jūlijam, sekojoši Maksājuma pieprasījuma un izmaksas pamatojošo dokumentu iesniegšanas termiņš ir ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. oktobrim.

Noskaties video pamācību maksājuma pieprasījuma aizpildīšanai!

Atbalsta piešķiršanas kārtība

 1. Noslēgts "jumta" līgums ar LIAA par atbalsta saņemšanu
 2. LIAA apstiprināts Eksporta atbalsta darbību pieteikums par kalendāro gadu
 3. Maksājuma pieprasījuma iesniegšana LIAA par īstenotajām darbībām
 4. Atbilstības MK noteikumiem Nr.678 un iesniegto dokumentu izvērtēšana
 5. Atbalsta finansējuma izmaksa

Maksājuma pieprasījumu iesniegšanas termiņš

Maksājuma pieprasījums jāiesniedz ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā pēc pēdējās konkrētā kalendārā gada Eksporta atbalsta darbību pieteikumā norādītās darbības. Pēdējais maksājuma pieprasījums jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2023. gada 30. jūnijam.

Lai saņemtu atbalstu atbalsta saņēmējs pēc katras vai pēc vairāku atbalstāmo darbību īstenošanas var iesniegt LIAA maksājuma pieprasījumu (starpposma) ar darījumu un izmaksu apliecinošo dokumentu kopijām.

Noskaties video pamācību maksājuma pieprasījuma aizpildīšanai!

Atbalsta piešķiršanas kārtība

 1. Noslēgts "jumta" līgums ar LIAA par atbalsta saņemšanu
 2. Maksājuma pieprasījuma iesniegšana LIAA par īstenotām darbībām
 3. Atbilstības MK noteikumiem Nr.678 un iesniegto dokumentu izvērtēšana
 4. Atbalsta finansējuma izmaksa

Maksājuma pieprasījumu iesniegšanas termiņš

Maksājuma pieprasījumu ar darījumu un izmaksu apliecinošo dokumentu kopijām jāiesniedz LIAA ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc notikušas atbalstāmās darbības. Pēdējais Maksājuma pieprasījums jāiesniedz LIAA ne vēlāk kā līdz 2023. gada 30. jūnijam.  

Ražotņu un produktu/pakalpojumu atbilstības novērtēšana (sertificēšana) un dalība LIAA organizētajās tirdzniecības misijās un Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītēs ārvalstīs

Atbalsta piešķiršanas kārtība

 1. Noslēgts "jumta" līgums ar LIAA par atbalsta saņemšanu
 2. Maksājuma pieprasījuma iesniegšana LIAA par īstenotām darbībām
 3. Atbilstības MK noteikumiem Nr.678 un iesniegto dokumentu izvērtēšana
 4. Atbalsta finansējuma izmaksa

Maksājuma pieprasījumu iesniegšanas termiņš

Ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no datuma, kad ir beigusies atbilstošā darbība (piemēram, ja tirdzniecības misija noslēgusies 2022. gada 9. septembrī, maksājuma pieprasījums jāiesniedz LIAA līdz 2022. gada 9. decembrim). Pēdējais Maksājuma pieprasījums jāiesniedz LIAA ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. oktobrim (visām darbībām jābūt īstenotām līdz 2023. gada 31. jūlijam).

 • De minimis uzskaites veidlapa, kas jāaizpilda un jāiesniedz uzņēmuma – atbalsta saņēmēja VID elektroniskajā datu bāzē EDS. Plašāka informācija pieejama De minimis sadaļā. Attiecas uz komersantu, kooperatīvo sabiedrību, zemnieku vai zvejnieku saimniecību, individuālo uzņēmumu, biedrību un nodibinājumu, kuri paredz saņemt de minimis atbalstu
 • Deklarācija un deklarācijas pielikums par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai (attiecas uz komersantu, kooperatīvo sabiedrību, zemnieku vai zvejnieku saimniecību, individuālo uzņēmumu, biedrību un nodibinājumu, kuri paredz saņemt de minimis atbalstu )

Pēc līguma par atbalsta saņemšanu parakstīšanas ar LIAA atbalsta saņēmējam ir jāapstiprina aktuālais grāmatvedības kontu plāns, kurā ietverti ar LIAA atbalstāmajām darbībām saistītie konti un/vai subkonti. Šis kontu plāns attieksies uz visiem maksājuma pieprasījumiem, kas tiks iesniegti līguma ietvaros.

Grāmatvedības kontu plāns jāiesniedz LIAA tikai kopā ar pirmo maksājuma pieprasījumu, kā arī tad, ja tiek veiktas izmaiņas.

Īstenojot atbalstāmās darbības, jānodrošina visu  atbalstāmo maksājumu veikšana bezskaidras naudas norēķinu veidā no atbalsta saņēmēja norēķinu konta bankā.

Ja ir veikti maksājumi skaidrā naudā vai no fiziskas personas bankas konta, tad pirms vai pēc tam šīs summas ir jāskaita caur atbalsta saņēmēja BANKAS KONTU avansa norēķinu personai. LIAA jāiesniedz avansa norēķins, kuram  pievienoti darījumus apliecinošie dokumenti, piemēram, transporta biļetes u.tml.

Ja atbalsta saņēmējam ir sava mājas lapa, tad tajā ir jāievieto informācija par noslēgto līgumu ar LIAA, ievērojot vizuālās identitātes elementu lietošanu:

 • ES karoga emblēmas kopā ar rakstisku atsauci “Eiropas Savienība” un atbilstošo fondu (pasākumu “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds)
 • Nacionālās identifikācijas zīmes ar atsauci uz nacionālo attīstības plānu 2014.–2020. gadam formā “Nacionālais attīstības plāns 2020”
 • Saukļa “Ieguldījums tavā nākotnē”.

Paraugs informācijas ievietošanai Atbalsta saņēmēja mājas lapā:

<Atbalsta saņēmēja nosaukums> ir noslēdzis <datums> līgumu Nr.<numurs> ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds

ES fondu vizuālo elementu ansamblis

 

 

Plašāka informācija pieejama Noderīgas informācijas sadaļā.

Dokumentus LIAA var iesniegt:

 1. elektroniska dokumenta formā, kur katrs dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, sūtot uz e-pastu: eksports@liaa.gov.lv 
 2. vai papīra formā, sūtot pa pastu uz adresi – Pērses iela 2, Rīga, LV-1442. Maksājuma pieprasījumu kopā ar papildus iesniedzamajiem dokumentiem papīra formā jāiesniedz 1 eksemplārā (oriģināls).

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus!