Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) uzsākusi iesniegumu pieņemšanu tirdzniecības un sporta centru valsts atbalsta programmā Covid 19 krīzes radīto seku mazināšanai. Tirdzniecības centru atbalsta programmai no valsts budžeta ir piešķirti 20 miljoni eiro, bet sporta centriem 8 miljoni eiro. Pieteikumi atbalsta saņemšanai jāiesniedz līdz 31. maijam, bet nepieciešamības gadījumā iesniegumu pieņemšanas termiņu plānots pagarināt.

Atbalsts tirdzniecības centriem paredzēts kā vienreizējs grants Covid-19 krīzes radīto ierobežojumu skartajiem komersantiem un to varēs izlietot īpašumā esošo tirdzniecības centru nomas ienākumu krituma kompensācijai. Šo atbalstu varēs izmantot, lai segtu operacionālās izmaksas – komunālos maksājumus, nekustamā īpašuma nomas maksājumus, saistībmaksājumus, kas sevī ietver arī kredītmaksājumu veikšanu, ārpakalpojumu izmaksas un aptver laika periodu no 2020. gada 1. decembra līdz 2021.gada 31. decembrim. 

Saskaņā ar programmas nosacījumiem tirdzniecības centrs ir ēka, kura ir labiekārtota pastāvīgai, sistemātiskai tirdzniecībai – kopējā tirdzniecībai atvēlētā platība ir lielāka par 7000 m2.  Ēkā jādarbojas vismaz pieciem atsevišķiem tirdzniecības dalībniekiem vai pakalpojumu sniedzējiem un pārtikas preču veikalu tirdzniecībai atvēlētā platība neaizņem vairāk kā 30 % no kopējās tirdzniecībai atvēlētās platības

Pieteikties nomas ieņēmuma krituma grantam var tie komersanti, kuram konkrētā tirdzniecības centra kopējais apgrozījuma kritums Covid-19 krīzes radīto ierobežojumu rezultātā ir vismaz 30%.

Tirdzniecības centru atbalsta programmas paredzētais atbalsta apjoms vienreizējā maksājumā ir 15 eiro par katru tirdzniecības ēkas kvadrātmetru, kas ir uzmērīti un norādīti kopējā kadastrālās uzmērīšanas lietā (izņemot stāvlaukuma platību), kopējam atbalsta apmēram nepārsniedzot tirdzniecības centra nomas ieņēmumu krituma apmēru. Atbalsta apmērs vienam uzņēmumam un ar to saistīto personu grupai nevarēs pārsniegt  1,8 miljonus eiro. Papildus informāciju par tirdzniecības centru atbalsta programmu var iegūt šeit: Atbalsts tirdzniecības centriem.

Savukārt sporta centri varēs saņemt atbalstu operacionālo izmaksu segšanai par komunālajiem maksājumiem, tai skaitā, elektrības, ūdens un siltuma apgādes, nekustamā īpašuma nomas, kā arī saistību maksājumiem, tai skaitā kredītmaksājumus, un ārpakalpojuma izmaksām no 2020. gada 1. decembra līdz 2021. gada 31. decembrim.

Atbalsta programmas izpratnē par sporta centru uzskata sporta iekštelpas – fitnesa centrus, sporta klubus, sporta zāles, ledus halles, publiskas lietošanas peldbaseinus un olimpiskos sporta centrus ar kopējo iekštelpu platību virs 500 m2.

Sporta centri varēs saņemt vienreizējo grantu 25 eiro apmērā par katru sporta centra iekštelpu kopējās platības kvadrātmetru, izņemot iznomātās biroja telpas un tirdzniecības telpas komercdarbībai kopējam atbalsta apmēram nepārsniedzot apgrozījuma krituma apmēru. Kopējais atbalsta apmērs vienam atbalsta saņēmējam nevarēs pārsniegt 1,8 miljonus eiro.

Atbalstam kvalificēsies tie sporta centri, kuru kopējais apgrozījuma kritums 2020. gada decembrī un 2021. gada janvārī, februārī un martā, salīdzinot ar 2019. un 2020. gada attiecīgo mēnešu apgrozījuma kopsummu, ir vismaz 60 %.

Ja komersants vienlaikus darbojas vienā vai vairākās nozarēs vai veic citas darbības (izņemot kredītiestāžu un finanšu iestādes), tam jānodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu no darbībām, kuras var pretendēt uz atbalstu.

Papildus informāciju par sporta centru atbalsta programmu var iegūt šeit: Sporta centru atbalsta programma.

Atbalsts netiks piešķirt, ja komersantam, iesnieguma iesniegšanas dienā ir Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādi, kas kopsummā pārsniedz 1000 eiro, izņemot nodokļu maksājumus, kuriem ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu vai noslēgts vienošanās līgums. Kā arī tiem vidējiem vai lielajam komersantam, kuri jau 2019. gada 31. decembrī bija un atbalsta piešķiršanas brīdī ir uzskatāmi par finanšu grūtībās nonākušiem atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktā minētajai definīcijai.

Komersanti aicināti iesniegt pieteikumus elektroniski Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā līdz 2021.gada 31.maijam. Lēmumu par atbalsta sniegšanu komersantiem LIAA pieņems līdz 2021. gada 30. septembrim. LIAA atbalsta pieprasījumu izmaksu veiks piecu dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

Iesniegumu elektroniski iesniedz ar drošu elektronisko parakstu parakstītu un ar laika zīmogu apliecinātu sūtot uz pasts@liaa.gov.lv vai bez droša elektroniskā paraksta valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Papīra formātā iesniegtie projekti netiks vērtēti!

Papildus informāciju par šo programmu var iegūt pa LIAA uzņēmēju atbalsta tālruni 68803505, rakstot uz e-pastu jautajumi@liaa.gov.lv vai mājaslapā www.liaa.gov.lv.

LIAA veiks uzraudzību, lai komersants, kurš pieteicies atbalsta piešķiršanai, atbilstu programmā noteiktajiem kritērijiem un finansējuma izlietojums attiektos uz programmā norādīto izmaksu segšanu. Ja saņemtais atbalsts netiks izmantots, lai segtu operacionālās izmaksas termiņā līdz 2021. gada 31.decembrim, tas komersantam pilnībā vai daļēji būs jāatmaksā valsts budžetā.

Jāņa Kovaļevska foto

Jānis Kovaļevskis

Komunikācijas un informācijas departamenta direktora vietnieks
janis.kovalevskis [at] liaa.gov.lv