ES fondu vizuālo elementu ansamblis

Svarīgi!

Visām darbībām jābūt īstenotām līdz 2023. gada 31. jūlijam, sekojoši Maksājuma pieprasījuma un izmaksas pamatojošo dokumentu iesniegšanas termiņš ir ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. oktobrim.

Atbalstu var saņemt Latvijā reģistrēti vismaz divus gadus pirms pasākuma norises laika

  • komersanti* (izņemot tie, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu);
  • biedrības*, kas veic saimniecisko darbību (izņemot to, kura darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu), kuras biedri ir vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības, vai profesionālā biedrība, kas veic saimniecisko darbību (izņemot to, kura darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu) un kurā ir vismaz 25 biedri;
  • nodibinājumi*, kas veic saimniecisko darbību (izņemot to, kura darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu), kuras dibinātāju un to biedru (biedrību un personālsabiedrību) un dibinātāju (nodibinājuma) starpā ir vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības, vai profesionālais nodibinājums, kas veic saimniecisko darbību (izņemot to, kura darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu) un kurā ir vismaz 25 biedri.

* kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1.pielikumu

Maksimāli pieļaujamā atbalsta summa vienam pasākumam ir ne vairāk kā 12 000 euro.

Konferenču, kongresu un semināru organizēšana Latvijā ir atbalstāma, ja dalībnieku skaits konferencē, kongresā un seminārā, kas notiek Rīgā, ir ne mazāk kā 50 dalībnieki vai ja dalībnieku skaits konferencē, kongresā un seminārā, kas notiek Latvijas reģionos, ir ne mazāk kā 25 dalībnieki.

Ja pasākums tiek rīkots hibrīdpasākuma formātā (pasākumi, kas apvieno tiešsaistes un/vai klātienes notikumu elementus ar virtuālām komponentēm, nodrošinot iespēju piedalīties pasākumā attālināti), jāņem vērā Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojums Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”. Ja pasākums notiek laikā, kad valstī ir noteikts ārkārtas stāvoklis, tad pasākuma dalībniekiem dalība tiek nodrošināta attālināti, bet pasākuma organizatoru komanda darbojas klātienē. Savukārt, ja pasākums notiek laikā, kad nav noteikts valstī ārkārtas stāvoklis, tad, lai atbalstītu pasākuma norisi, klātienē ir ne mazāk kā 25 dalībnieki pasākumā, kas notiek Latvijas reģionos, un klātienē ir ne mazāk kā 50 dalībnieki pasākumā, kas notiek Rīgā.

Attiecināmās izmaksas

  • ēdināšanas pakalpojumu izmaksas;
  • transporta pakalpojumu izmaksas Latvijā konferenču, kongresu un semināru dalībnieku kopīgai pārvadāšanai starp pasākuma norises vietām;
  • telpu nomas un tehniskā aprīkojuma pakalpojuma izmaksas;
  • piesaistīto lektoru pakalpojuma izmaksas;
  • tūrisma objektu apmeklējuma izmaksas un gida izmaksas.

Atbalsta intensitāte

50% - 60% no kopējām attiecināmajām izmaksām (lai pretendētu uz 60% intensitāti, jāizpildās visiem zemāk minētajiem kritērijiem)

Intensitāte, % 50% 60%
Ilgums līdz 2 dienām Vairāk nekā 2 dienas
Mērogs (dalībnieki) Vietēja mēroga (Latvija, Lietuva, Igaunija) Starptautiska mēroga
Iesaistīti LV reģistrēti pakalpojumu sniedzēji 1-2 piesaistītie pakalpojumu sniedzēji 3 piesaistītie pakalpojumu sniedzēji
  Pasākuma mārketinga materiālos iekļauts aktuālais LIAA logo un norāde uz latvia.travel tīmekļvietni

Maksājuma pieprasījumu iesniegšanas termiņš

Ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no datuma, kad ir beigusies atbilstošā darbība (piemēram, ja prezentācijas pasākums noslēdzies 2022. gada 9. martā, maksājuma pieprasījums jāiesniedz LIAA līdz 2022. gada 9. jūnijam).

Papildu nosacījumi

  • informācijai par konferenci, kongresu vai semināru ir jābūt pieejamai oficiālajā portālā meetlatvia.com pasākumu kalendārā (lai informāciju par pasākumu pievienotu kalendārā, lūdzu, par to ziņojiet uz e-pastu: meetlatvia@liaa.gov.lv);
  • pasākuma mārketinga vizuālajā komunikācijā tiek iekļauta informācija par Latviju (logo: Latvia Travel, un norādīta Latvijas oficiālā tūrisma piedāvājuma mājaslapa Latvia.travel)Mārketinga materiāli lejupielādei: https://www.liaa.gov.lv/lv/turisma-nozarei/marketinga-materialiIeteicams lietot Latvia Travel logo versiju bez iestādes nosaukuma, bet Latvia Travel logo veidu un formātu izvēlēties tādu, kāds ir atbilstošākais attiecīgā pasākuma vizuālo materiālu parametriem.