Atbalstu var saņemt komersanti, nodibinājumi vai biedrības, kas Latvijā reģistrēti līdz 2019. gada 1. janvārim

  • komersanti* (izņemot tie, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu);
  • biedrības*, kas veic saimniecisko darbību (izņemot to, kura darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu), kuras biedri ir vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības, vai profesionālā biedrība, kas veic saimniecisko darbību (izņemot to, kura darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu) un kurā ir vismaz 25 biedri;
  • nodibinājumi*, kas veic saimniecisko darbību (izņemot to, kura darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu), kuras dibinātāju un to biedru (biedrību un personālsabiedrību) un dibinātāju (nodibinājuma) starpā ir vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības, vai profesionālais nodibinājums, kas veic saimniecisko darbību (izņemot to, kura darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu) un kurā ir vismaz 25 biedri.

* kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1.pielikumu

Maksimāli pieļaujamā atbalsta summa vienas starptautiskas konferences, kongresa vai semināra organizēšanai Latvijā ir ne vairāk kā 12 000 eiro.

Konferenču, kongresu un semināru organizēšana Latvijā ir atbalstāma, ja dalībnieku skaits konferencē, kongresā un seminārā, kas notiek Rīgā, ir ne mazāk kā 50 dalībnieki vai ja dalībnieku skaits konferencē, kongresā un seminārā, kas notiek Latvijas reģionos, ir ne mazāk kā 25 dalībnieki.

Ja pasākums tiek rīkots hibrīdpasākuma formātā (pasākumi, kas apvieno tiešsaistes un/vai klātienes notikumu elementus ar virtuālām komponentēm, nodrošinot iespēju piedalīties pasākumā attālināti), jāņem vērā Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojums Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”. Ja pasākums notiek laikā, kad valstī ir noteikts ārkārtas stāvoklis, tad pasākuma dalībniekiem dalība tiek nodrošināta attālināti, bet pasākuma organizatoru komanda darbojas klātienē. Savukārt, ja pasākums notiek laikā, kad nav noteikts valstī ārkārtas stāvoklis, tad, lai atbalstītu pasākuma norisi, klātienē ir ne mazāk kā 25 dalībnieki pasākumā, kas notiek Latvijas reģionos, un klātienē ir ne mazāk kā 50 dalībnieki pasākumā, kas notiek Rīgā.

Attiecināmās izmaksas

  • ēdināšanas pakalpojumu izmaksas;
  • transporta pakalpojumu izmaksas Latvijā konferenču, kongresu un semināru dalībnieku kopīgai pārvadāšanai starp pasākuma norises vietām;
  • telpu nomas un tehniskā aprīkojuma pakalpojuma izmaksas;
  • piesaistīto lektoru pakalpojuma izmaksas;
  • tūrisma objektu apmeklējuma izmaksas un gida izmaksas.

Atbalsta intensitāte

30% - 40% no kopējām attiecināmajām izmaksām (lai pretendētu uz 40% intensitāti, jāizpildās visiem 5 kritērijiem)

Intensitāte, % 30% 40%
Ilgums 2 dienas vismaz 3 dienas
Mērogs (dalībnieki) Baltijas valstis (Latvija vai Lietuva, vai Igaunija)  Starptautiska mēroga (ārpus Baltijas valstīm) 
Iesaistīti LV reģistrēti pakalpojumu sniedzēji 1-2 piesaistītie pakalpojumu sniedzēji 3 piesaistītie pakalpojumu sniedzēji
  Pasākuma mārketinga materiālos iekļauts aktuālais LIAA logo un norāde uz latvia.travel tīmekļvietni

Maksājuma pieprasījumu iesniegšanas termiņš

Ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no datuma, kad ir beigusies atbilstošā darbība (piemēram, ja prezentācijas pasākums noslēdzies 2021. gada 9. martā, maksājuma pieprasījums jāiesniedz LIAA līdz 2021. gada 10. jūnijam).

Papildu nosacījumi

  • pirms konferences, kongresa vai semināra, informācijai par to jābūt pieejamai oficiālajā portālā meetlatvia.com pasākumu kalendārā (no 2021. gada 1. septembra);
  • pasākuma mārketinga vizuālajā komunikācijā tiek iekļauta informācija par Latviju (logo: Magnetic Latvia, un norādīta Latvijas oficiālā tūrisma piedāvājuma mājaslapa Latvia.travel)Mārketinga materiāli lejupielādei: https://www.liaa.gov.lv/lv/turisma-nozarei/marketinga-materiali.