Atbalstu var saņemt:

 • komersanti* (izņemot tie, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu);
 • biedrības, kurās apvienojušies vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības* (izņemot tie, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu);
 • nodibinājumi, ja starp dibinātājiem un to biedriem ir vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības* (izņemot tie, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu).

* kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1.pielikumu.

Starptautiskā kultūras/sporta pasākuma vai starptautiskās izstādes organizēšana ir atbalstāma, ja ārvalstu apmeklētāji un/vai ārvalstu dalībnieki tajā ir vismaz no četrām valstīm un to skaits ir ne mazāk kā 1000, un pasākuma ilgums ir vismaz divas dienas.

Maksimāli pieļaujamā atbalsta kopsumma (intensitāte 80%) par viena starptautiska kultūras/sporta pasākuma vai starptautiskas izstādes organizēšanu Latvijā saistītajām aktivitātēm ir:

 • ne vairāk kā 30 000 eiro, ja ārvalstu apmeklētāju un/vai ārvalstu dalībnieku skaits pasākumā ir ne mazāk kā 1000;
 • ne vairāk kā 105 000 eiro, ja ārvalstu apmeklētāju un/vai ārvalstu dalībnieku skaits pasākumā ir ne mazāk kā 3 500;
 • ne vairāk kā 195 000 eiro, ja ārvalstu apmeklētāju un/vai ārvalstu dalībnieku skaits pasākumā ir ne mazāk kā 6 500.

Plānotā starptautiskā kultūras/sporta pasākuma vai starptautiskas izstādes organizēšanas atbalstāmo aktivitāšu apraksts

Attiecināmās izmaksas:

 • licences iegādes izmaksas pasākuma organizēšanai Latvijā un/vai dalības maksa starptautiskā organizācijā, kas nepieciešama starptautiska statusa vai reitinga piešķiršanai plānotajam pasākumam

Attiecināmās izmaksas:

 • pasākuma/izstādes  organizatora noteiktā pasākuma/izstādes reģistrācijas/dalības maksa (ieejas biļete dalībnieka trīs darbiniekiem), nomas maksa par stenda konstrukciju un ekspozīcijas laukumu, maksa par stenda noformējumu, mārketinga pakalpojumu izmaksas (dalībnieka informācijas izvietošana izstādes katalogā, speciālā preses izdevumā, pasākuma/izstādes norises telpās), kā arī pasākuma/izstādes organizatora noteiktās citas izmaksas un ar pasākumu/izstādi saistītā pakalpojuma sniedzēja papildpakalpojumu izmaksas. 

Ierobežojums – atbalsts ne vairāk kā pieciem nozares pasākumiem/izstādēm ar maksimāli pieļaujamo atbalsta summu vienam pasākumam/izstādei  ne vairāk kā 3000 eiro. Attiecināmās izmaksas neietver ceļa (transporta) izmaksas uz pasākuma/izstādes norises valsti un atpakaļ, kā arī nav attiecināmas naktsmītņu izmaksas.

Attiecināmās izmaksas:

 • pasākuma mārketinga materiālu izstrādes un izgatavošanas izmaksas (bukleti, baneri, video klipi);
 • satura izstrādes izmaksas (informācijas sagatavošanai un vietnes meklētājoptimizācijai);
 • informācijas pielāgošanas ārvalstu tirgiem izmaksas (tulkošanas pakalpojumi).

Ierobežojums – atbalsta summa ne vairāk kā 20 000 eiro.

Attiecināmās izmaksas:

 • pasākuma popularizēšanas izmaksas digitālajā vidē.

Ierobežojums – atbalsta summa ne vairāk kā 50 000 eiro.

Attiecināmās izmaksas:

 • sabiedrisko attiecību pakalpojumu izmaksas (sadarbība ar medijiem (publikācijas pirms un pēc pasākuma, konkursi);
 • ārvalstu žurnālistu akreditācija un piesaiste konkrētajam pasākumam; 
 • influenceru kampaņas konkrētās valstīs;
 • ārvalstu mārketinga kampaņu realizēšana, sociālo tīklu uzturēšana, mediju monitorings, reklāmas kampaņu organizēšana.

Ierobežojums – atbalsta summa ne vairāk kā 50 000 eiro.

Attiecināmās izmaksas:

 • mediju vizītes uz Latviju izmaksas: (ceļa (transporta) izmaksas, kas saistītas ar starpvalstu ekonomiskās vai tam pielīdzināmas klases sabiedriskā transporta (dzelzceļa, gaisa un ūdens transporta un starpvalstu koplietošanas autotransporta (autobusa)) izmantošanu (tai skaitā transporta pakalpojuma sniedzēja noteiktā papildu maksa, bez kuras pamatpakalpojumu nav iespējams iegādāties, un bagāžas maksa) uz un no Latvijas, naktsmītnes izmaksas.

Ierobežojums – atbalsta summa ne vairāk kā 1 000 eiro par personu un ne vairāk kā 20 vizīšu dalībniekiem viena pasākuma ietvaros.

Attiecināmās izmaksas:

 • pasākuma ekonomiskās ietekmes pētījuma veikšanas izmaksas. 

Ierobežojums – atbalsta summa ne vairāk kā 30 000 eiro.

Lai saņemtu atbalstu, jābūt LIAA iesniegtam un apstiprinātam Starptautiska kultūras/sporta pasākuma vai starptautiskas izstādes organizēšanas atbalstāmo aktivitāšu pieteikumam par darbībām, par kurām tiek prasīts atbalsts.

Maksājuma pieprasījumu/-us kopā ar izmaksas apliecinošajiem dokumentiem LIAA ir jāiesniedz par veiktajām aktivitātēm trīs mēnešu laikā pēc tam, kad ir noslēdzies pasākums, vai ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc pēdējās šajā pieteikumā norādītās ar darbību saistītās aktivitātes, ja tās ir notikušas pēc pasākuma, bet ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. augustam. Gadījumā, ja pasākums atcelts sakarā ar Covid-19 izplatības dēļ noteiktajiem ierobežojumiem, izmaksas ir atbalstāmas par veiktajām ar darbību saistītām aktivitātēm, ja izmaksas apliecinošie dokumenti iesniegti LIAA ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc plānotā pasākuma norises laika.