Attiecas tikai uz komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem (izņemot tos, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu).

Starptautiska kultūras\sporta pasākuma vai starptautiskas izstādes organizēšana Latvijā ir atbalstāma, ja ārvalstu apmeklētāju un/vai ārvalstu dalībnieku skaits starptautiskajā pasākumā ir vismaz 1000 un pasākums ilgst vismaz 2 dienas.

Starptautiska kultūras\sporta pasākuma vai starptautiskas izstādes organizēšanas atbalstāmo aktivitāšu pieteikuma veidlapu (turpmāk – Pieteikuma veidlapa) iesniedz, ja atbalsta saņēmējs ir noslēdzis Līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu un plāno saņemt atbalstu par sekojošām plānotajām ar konkrēto pasākumu/izstādi saistītām aktivitātēm:

 1. licences iegāde pasākuma organizēšanai Latvijā, dalība starptautiskā organizācijā, kas nepieciešama starptautiska statusa vai reitinga piešķiršanai plānotajam pasākumam;
 2. dalība nozares profesionālajos pasākumos;
 3. pasākuma mārketinga materiālu izstrāde un izgatavošana;
 4. pasākuma popularizēšana digitālajā vidē;
 5. sabiedrisko attiecību pakalpojumi;
 6. mediju vizītes uz Latviju;
 7. pasākuma ekonomiskās ietekmes pētījuma veikšana.

Maksimāli pieļaujamā atbalsta kopsumma vienam atbalsta saņēmējam:

 • 30 000 eiro, ja ārvalstu apmeklētāju un/vai ārvalstu dalībnieku skaits ne mazāk kā 1000;
 • 105 000 eiro, ja ne mazāk kā 3500;
 • 195 000 eiro, ja ne mazāk kā 6500.

Pieteikuma veidlapā iekļauj ar starptautisko pasākumu saistītas aktivitātes, kas notikušas ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms Pieteikuma veidlapas iesniegšanas LIAA.

Maksājuma pieprasījumu iesniedz par veiktajām darbībām triju mēnešu laikā pēc tam, kad ir noslēdzies starptautiskais pasākums, vai ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc pēdējās pieteikumā norādītās ar darbību saistītās aktivitātes, ja tās ir notikušas pēc starptautiskā pasākuma norises laika. Ja pasākums atcelts dēļ Covid-19, tad izmaksas ir atbalstāmas par veiktajām aktivitātēm, ja MP iesniegts ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc starptautiskā pasākuma atcelšanas.

Iesniedzamie dokumenti

 1. Deklarācija un deklarācijas pielikums (ja attiecināms) par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai (attiecas uz komersantiem un biedrībām/nodibinājumiem, kuri paredz saņemt de minimis atbalstu)
 2. De minimis uzskaites veidlapa, kas jāaizpilda un jāiesniedz uzņēmuma – atbalsta saņēmēja VID elektroniskajā datu bāzē EDS. Plašāka informācija pieejama De minimis sadaļā.
 3. EDS (elektroniskās deklarēšanas sistēma) izdrukāta izziņa par nodokļu nomaksu, kas apliecina, ka iesnieguma iesniegšanas dienā atbalsta saņēmējam nav nodokļu vai nodevu parādu, kas kopsummā pārsniedz 1000 eiro, izņemot nodokļu maksājumus, kuriem ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu vai noslēgts vienošanās līgums.
  Jāiesniedz, ja atbalsta saņēmējam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju iesnieguma iesniegšanas dienā ir nodokļu vai nodevu parādi, kas kopsummā pārsniedz 1000 eiro, izņemot nodokļu maksājumus, kuriem ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu vai noslēgts vienošanās līgums. Informācija par VID administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datu bāzi pieejama VID tīmekļvietnē.

Papildu nosacījumi

Lai saņemtu atbalstu starptautisku kultūras un sporta pasākumu, kā arī starptautisku izstāžu organizēšanai Latvijā, organizatoram cita starpā ir jāņem vērā šādus ar pasākuma norisi saistītus nosacījumus:

 • pirms starptautiska kultūras vai sporta pasākuma informācijai par to jābūt pieejamai Latvijas oficiālajā tūrisma portālā "Latvia.travel" pasākumu kalendārā. Vairāk informācijas par pasākuma pieteikšanu: https://www.latvia.travel/lv/lapa/piesaki-pasakumu;
 • pirms starptautiska kultūras vai sporta pasākuma, kā arī starptautiskas izstādes informācijai par to jābūt pieejamai oficiālajā portālā meetlatvia.com pasākumu kalendārā (lai informāciju par pasākumu pievienotu kalendārā, lūdzu par to ziņojiet uz e-pastu: meetlatvia@liaa.gov.lv);
 • pasākuma mārketinga vizuālajā komunikācijā un pasākuma norises vietā ir jāizvieto banneri un publicitātes materiāli, kuros tiek iekļauta informācija par Latviju (logo: Magnetic Latvia, un norādīta Latvijas oficiālā tūrisma piedāvājuma mājaslapa Latvia.travel)Mārketinga materiāli lejupielādei: https://www.liaa.gov.lv/lv/turisma-nozarei/marketinga-materiali.