ES fondu vizuālo elementu ansamblis

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

Attiecas tikai uz komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem (izņemot tos, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu).

Starptautiska kultūras\sporta pasākuma vai starptautiskas izstādes organizēšana Latvijā ir atbalstāma, ja ārvalstu apmeklētāju un/vai ārvalstu dalībnieki stajā ir vismaz no četrām valstīm un to skaits starptautiskajā pasākumā ir vismaz 500 un pasākums ilgst vismaz 2 dienas.

Starptautiska kultūras\sporta pasākuma vai starptautiskas izstādes organizēšanas atbalstāmo aktivitāšu pieteikuma veidlapu (turpmāk – Pieteikuma veidlapa) iesniedz, ja atbalsta saņēmējs ir noslēdzis Līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu un plāno saņemt atbalstu par sekojošām plānotajām ar konkrēto pasākumu/izstādi saistītām aktivitātēm:

 1. licences iegāde pasākuma organizēšanai Latvijā, dalība starptautiskā organizācijā, kas nepieciešama starptautiska statusa vai reitinga piešķiršanai plānotajam pasākumam;
 2. dalība nozares profesionālajos pasākumos;
 3. pasākuma mārketinga materiālu izstrāde un izgatavošana;
 4. pasākuma popularizēšana digitālajā vidē;
 5. sabiedrisko attiecību pakalpojumi;
 6. mediju vizītes uz Latviju;
 7. pasākuma ekonomiskās ietekmes pētījuma veikšana.
 8. transporta nomas pakalpojumu izmaksas Latvijā starptautiskā kultūras un sporta pasākuma dalībnieku kopīgai pārvadāšanai starp pasākuma norises vietām,
 9. starptautiskā kultūras un sporta pasākuma, kā arī starptautiskas izstādes norises telpu un zemes platību nomas izmaksas,
 10. starptautiska sporta pasākuma nodrošināšanai nepieciešamo sporta federācijas apstiprinātu sporta tiesnešu honorāru izmaksas,
 11. izmaksas, kas ir saistītas ar epidemioloģiski droša starptautiska kultūras un sporta pasākuma, kā arī starptautiskas izstādes organizēšanu.

Maksimāli pieļaujamā atbalsta kopsumma vienam atbalsta saņēmējam vienam pasākumam:

 • ne vairāk kā 50 000 euro, ja ārvalstu apmeklētāju un (vai) ārvalstu dalībnieku skaits pasākumā ir ne mazāk kā 500;
 • ne vairāk kā 75 000 euro, ja ārvalstu apmeklētāju un (vai) ārvalstu dalībnieku skaits pasākumā ir ne mazāk kā 1000;
 • ne vairāk kā 100 000 euro, ja ārvalstu apmeklētāju un (vai) ārvalstu dalībnieku skaits pasākumā ir ne mazāk kā 1500;
 • ne vairāk kā 125 000 euro, ja ārvalstu apmeklētāju un (vai) ārvalstu dalībnieku skaits pasākumā ir ne mazāk kā 2000;
 • ne vairāk kā 150 000 euro, ja ārvalstu apmeklētāju un (vai) ārvalstu dalībnieku skaits pasākumā ir ne mazāk kā 2500;
 • ne vairāk kā 200 000 euro, ja ārvalstu apmeklētāju un (vai) ārvalstu dalībnieku skaits pasākumā ir ne mazāk kā 3000.

Pieteikuma veidlapā iekļauj ar starptautisko pasākumu saistītas aktivitātes, kas notikušas ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms Pieteikuma veidlapas iesniegšanas LIAA.

Maksājuma pieprasījumu iesniedz par veiktajām darbībām triju mēnešu laikā pēc tam, kad ir noslēdzies starptautiskais pasākums, vai ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc pēdējās pieteikumā norādītās ar darbību saistītās aktivitātes, ja tās ir notikušas pēc starptautiskā pasākuma norises laika. Ja pasākums atcelts dēļ Covid-19, tad izmaksas ir atbalstāmas par veiktajām aktivitātēm, ja MP iesniegts ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc starptautiskā pasākuma atcelšanas.

Iesniedzamie dokumenti

 1. Deklarācija un deklarācijas pielikums (ja attiecināms) par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai (attiecas uz komersantiem un biedrībām/nodibinājumiem, kuri paredz saņemt de minimis atbalstu)
 2. De minimis uzskaites veidlapa, kas jāaizpilda un jāiesniedz uzņēmuma – atbalsta saņēmēja VID elektroniskajā datu bāzē EDS. Plašāka informācija pieejama De minimis sadaļā.
 3. EDS (elektroniskās deklarēšanas sistēma) izdrukāta izziņa par nodokļu nomaksu, kas apliecina, ka iesnieguma iesniegšanas dienā atbalsta saņēmējam nav nodokļu vai nodevu parādu, kas kopsummā pārsniedz 1000 eiro, izņemot nodokļu maksājumus, kuriem ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu vai noslēgts vienošanās līgums.
  Jāiesniedz, ja atbalsta saņēmējam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju iesnieguma iesniegšanas dienā ir nodokļu vai nodevu parādi, kas kopsummā pārsniedz 1000 eiro, izņemot nodokļu maksājumus, kuriem ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu vai noslēgts vienošanās līgums. Informācija par VID administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datu bāzi pieejama VID tīmekļvietnē.

Papildu nosacījumi

Lai saņemtu atbalstu starptautisku kultūras un sporta pasākumu, kā arī starptautisku izstāžu organizēšanai Latvijā, organizatoram cita starpā ir jāņem vērā šādus ar pasākuma norisi saistītus nosacījumus:

 • pirms starptautiska kultūras vai sporta pasākuma informācijai par to jābūt pieejamai Latvijas oficiālajā tūrisma portālā "Latvia.travel" pasākumu kalendārā. Vairāk informācijas par pasākuma pieteikšanu: https://www.latvia.travel/lv/informacijas-ievietosana-latviatravel;
 • pirms starptautiska kultūras vai sporta pasākuma, kā arī starptautiskas izstādes informācijai par to jābūt pieejamai oficiālajā portālā meetlatvia.com pasākumu kalendārā (lai informāciju par pasākumu pievienotu kalendārā, lūdzu par to ziņojiet uz e-pastu: meetlatvia@liaa.gov.lv);
 • pasākuma mārketinga vizuālajā komunikācijā un pasākuma norises vietā ir jāizvieto banneri un publicitātes materiāli, kuros tiek iekļauta informācija par Latviju (logo: Latvia Travel, un norādīta Latvijas oficiālā tūrisma piedāvājuma mājaslapa Latvia.travel)Mārketinga materiāli lejupielādei: https://www.liaa.gov.lv/lv/turisma-nozarei/marketinga-materiali. Ieteicams lietot Latvia Travel logo versiju bez iestādes nosaukuma, bet Latvia Travel logo veidu un formātu izvēlēties tādu, kāds ir atbilstošākais attiecīgā pasākuma vizuālo materiālu parametriem.
Svarīgi!
 • Visām atbalstāmajām darbībām, kas tiek īstenotas iepērkot pakalpojumu un līgumcena ir mazāka par 70 000 eiro (bez PVN), nepieciešams veikt cenu aptauju, un tās dokumentēšanu, lai pamatotu pakalpojuma sniedzēja izvēli un sniegtā pakalpojuma cenu. Cenu aptaujas ietvaros ir jāizvērtē vismaz 3 pretendentu piedāvājumi. Savukārt, ja pakalpojuma paredzamā līgumcena ir 70 000 euro (bez PVN) un vairāk, tad ir jāveic iepirkuma procedūra saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 104  "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem IV nodaļā minētajiem nosacījumiem. Atbalsta saņēmēji, kuri ir Publisko iepirkumu likuma subjekti ievēro minētā likuma prasības.
 • Atbalstāmo darbību ietvaros nav pieļaujami darījumi ar saistītajām personām, proti, saistība starp finansējuma saņēmēju, tā dalībnieku, akcionāru, biedru, padomes vai valdes locekli, jebkura no tiem radinieku līdz otrajai radniecības pakāpei, laulāto vai svaini līdz pirmajai svainības pakāpei, kā arī finansējuma saņēmēja prokūristu vai komercpilnvarnieku no vienas puses un piegādātāju, tā apakšuzņēmēju, kā arī jebkura no tiem dalībnieku, akcionāru, biedru, padomes vai valdes locekli, prokūristu vai komercpilnvarnieku no otras puses. Minētā saistība pastāv gan tad, kad dalībnieki, akcionāri un biedri ir fiziskas personas, gan tad, kad dalībnieki, akcionāri un biedri ir juridiskas personas.