Eksporta atbalsta darbību pieteikumu iesniedz, ja atbalsta saņēmējs ir noslēdzis Līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu un plāno saņemt atbalstu par uz eksporta tirgiem mērķētām darbībām:

 • dalību starptautiskās izstādēs ar individuālo stendu vai kopstendu;
 • dalību konferencēs/forumos ārvalstīs ar individuālo stendu, ar prezentāciju vai kā klausītājam/apmeklētājam klātienē vai tiešsaistē;
 • dalību kontaktbiržās ārvalstīs un ārvalstu kontaktbiržās tiešsaistē;
 • dalību starptautiskās digitālās nozaru platformās un digitālās izstādēs;
 • produktu/pakalpojumu pielāgošanu ārvalstu tirgiem, kā arī preču zīmes un dizainparauga izstrādi un reģistrēšanu;
 • Preču zīmes vai produkta, vai pakalpojuma publicitāti ārvalstu nozaru medijos, kā arī visa veida reklāmas satura sagatavošanai un mārketinga materiālu izstrādei; 
 • telemārketinga pakalpojumiem nozaru ārvalstu sadarbības partneru meklēšanai; 
 • dalību starptautisko nozaru asociācijās;
 • dalību starptautiskajās digitālajās izstādēs, konferencēs, ārvalstu kontaktbiržās ar virtuālu stendu Latvijā, tai skaitā virtuālo prezentācijas pasākumu organizēšanai potenciālajiem klientiem;
 • tīmekļvietnes, internetveikalu, aplikāciju digitālo risinājumu un virtuālās komunikācijas platformu izstrādi eksporta tirgiem;
 • tirgus pētījumu mērķa tirgos izstrādi un iegādi;
 • ārvalstu atbilstošās nozares eksperta piesaiste eksporta tirgos eksporta tirgus stratēģijas izstrādei un realizēšanai (produktu/pakalpojumu virzīšanai eksporta tirgos).
  Svarīgi!
  • Visām atbalstāmajām darbībām, kas tiek īstenotas iepērkot pakalpojumu un līgumcena ir mazāka par 70 000 eiro (bez PVN), nepieciešams veikt cenu aptauju, un tās dokumentēšanu, lai pamatotu pakalpojuma sniedzēja izvēli un sniegtā pakalpojuma cenu. Cenu aptaujas ietvaros ir jāizvērtē vismaz 3  pretendentu piedāvājumi. Savukārt, ja pakalpojuma paredzamā līgumcena ir 70 000 euro (bez PVN) un vairāk, tad ir jāveic iepirkuma procedūra saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 104 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem IV nodaļā minētajiem nosacījumiem. Atbalsta saņēmēji, kuri ir Publisko iepirkumu likuma subjekti ievēro minētā likuma prasības.
  • Atbalstāmo darbību ietvaros nav pieļaujami darījumi ar saistītajām personām, proti, saistība starp finansējuma saņēmēju, tā dalībnieku, akcionāru, biedru, padomes vai valdes locekli, jebkura no tiem radinieku līdz otrajai radniecības pakāpei, laulāto vai svaini līdz pirmajai svainības pakāpei, kā arī finansējuma saņēmēja prokūristu vai komercpilnvarnieku no vienas puses un piegādātāju, tā apakšuzņēmēju, kā arī jebkura no tiem dalībnieku, akcionāru, biedru, padomes vai valdes locekli, prokūristu vai komercpilnvarnieku no otras puses. Minētā saistība pastāv gan tad, kad dalībnieki, akcionāri un biedri ir fiziskas personas, gan tad, kad dalībnieki, akcionāri un biedri ir juridiskas personas.

  Maksimāli pieļaujamā atbalsta kopsumma vienam atbalsta saņēmējam kalendārajā gadā par pieteikumā iekļautajām darbībām ir 40 000 eiro.

  Eksporta atbalsta darbību pieteikums ir jāiesniedz 1 reizi gadā – par darbībām, kuras tiek uzsāktas kalendārajā gadā, par kuru tiek iesniegts pieteikums. Eksporta atbalsta darbību pieteikumā var iekļaut darbības, kas notikušas 3 mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas LIAA.

  Iesniedzamie dokumenti

  1. Deklarācija un deklarācijas pielikums par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai (attiecas uz komersantu, kooperatīvo sabiedrību, zemnieku vai zvejnieku saimniecību, individuālo uzņēmumu, biedrību un nodibinājumu, kuri paredz saņemt de minimis atbalstu)
  2. De minimis uzskaites veidlapa, kas jāaizpilda un jāiesniedz uzņēmuma – atbalsta saņēmēja VID elektroniskajā datu bāzē EDS. Plašāka informācija pieejama De minimis sadaļā.
  3. EDS (elektroniskās deklarēšanas sistēma) izdrukāta izziņa par nodokļu nomaksu, kas apliecina, ka iesnieguma iesniegšanas dienā atbalsta saņēmējam nav nodokļu vai nodevu parādu, kas kopsummā pārsniedz 1000 eiro, izņemot nodokļu maksājumus, kuriem ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu vai noslēgts vienošanās līgums.
   Jāiesniedz, ja atbalsta saņēmējam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju 
   iesnieguma iesniegšanas dienā ir nodokļu vai nodevu parādi, kas kopsummā pārsniedz 1000 eiro, izņemot nodokļu maksājumus, kuriem ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu vai noslēgts vienošanās līgums. Informācija par VID administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datu bāzi pieejama VID tīmekļvietnē.

  Atbalsta piešķiršanas kārtība

  1. Noslēgts "jumta" līgums ar LIAA par atbalsta saņemšanu
  2. LIAA apstiprināts Eksporta atbalsta darbību pieteikums par kalendāro gadu
  3. Maksājuma pieprasījuma iesniegšana LIAA par īstenotajām darbībām
  4. Atbilstības MK noteikumiem Nr.678 un iesniegto dokumentu izvērtēšana
  5. Atbalsta finansējuma izmaksa

  Maksājuma pieprasījumu iesniegšanas termiņš

  Lai saņemtu atbalstu atbalsta saņēmējs pēc katras vai pēc vairāku atbalstāmo darbību īstenošanas var iesniegt LIAA maksājuma pieprasījumu (starpposma)ar darījumu un izmaksu apliecinošo dokumentu kopijām.

  Pēdējais Maksājuma pieprasījums jāiesniedz LIAA ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā pēc pēdējās Eksporta atbalsta darbību pieteikumā norādītās darbības, bet ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. augustam.  

  Ja Eksporta atbalsta darbību pieteikums iesniegts tikai par jau notikušām darbībām, tad maksājuma pieprasījums ar darījumu un izmaksu apliecinošo dokumentu kopijām jāiesniedz LIAA ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā pēc Eksporta atbalsta darbību pieteikuma iesniegšanas LIAA.

   Dokumentus LIAA var iesniegt:

   1. elektroniska dokumenta formā, kur katrs dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, sūtot uz e-pastu: eksports@liaa.gov.lv 
   2. vai papīra formā, sūtot pa pastu uz adresi – Pērses iela 2, Rīga, LV-1442. Pieteikumu kopā ar papildus iesniedzamajiem dokumentiem papīra formā jāiesniedz 1 eksemplārā (oriģināls).

   Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus!

   ES fondu vizuālo elementu ansamblis